ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • AHA 2019
Ograniczona ruchomość płatków po przezcewnikowym wszczepieniu zastawki aortalnej: GALILEO 4D study
Zarówno ograniczenie ruchomości płatków, jak i ich pogrubienie występowały istotnie rzadziej u pacjentów leczonych rywaroksabanem. Wyniki nie są zgodne ze stwierdzonymi w całym badaniu...
  • AHA 2019
Badanie kontrolowane z zastosowaniem rywaroksabanu po przezcewnikowym wszczepieniu zastawki aortalnej: GALILEO study
U pacjentów po TAVI bez wskazań do antykoagulacji, stosowanie rywaroksabanu w dawce 10 mg 1xdz wiązało się z większym ryzykiem zgonu lub powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwawień w porównaniu z leczeniem przeciwpłytkowym. Mechanizm...
  • AHA 2019
Międzynarodowe badanie porównania skuteczności postępowania zachowawczego i inwazyjnego w stabilnej chorobie wieńcowej: ISCHEMIA
ISCHEMIA to największe badanie w stabilnej chorobie wieńcowej porównujące strategię zachowawczą i inwazyjną. Nie wykazano, aby w trakcie 3,3 -letniej obserwacji postępowanie inwazyjne redukowało pierwotny złożony punkt końcowy, a także...
  • AHA 2019
Przeżycie i ryzyko arytmii u Medicare pacjentów w NCDR ICD Registry w zależności od frakcji wyrzutowej lewej komory na etapie wymiany urządzenia
W Medicare populacji (>65 lat) z wszczepionym ICD w ramach prewencji pierwotnej wzrost LVEF >35% na etapie wymiany generatora stwierdzono u ok. 1/3 pacjentów i wiązał się z lepszym przeżyciem, ale podobną częstością terapii z ICD w okresie...
  • AHA 2019
Zastosowanie wszczepialnego rejestratora rytmu w codziennej praktyce u chorych po kryptogennym udarze mózgu: kto odnosi korzyści z długoterminowego monitorowania
Punktacja w skali CHA2DS2-VASc, wymiar LA i HRV nie pozwalają przewidywać wykrycia AF przez ILR. Pacjenci w wieku <40 lat z CHA2DS2-VASc-0 i pacjenci z nawrotem udaru mimo antykoagulacji rzadko mają wykrywane AF i nie odnoszą korzyści z ILR....