ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • EHRA 2024
ARTESIA: Ryzyko udaru mózgu i zatorowości obwodowej zależnie od wyjściowego czasu trwania i częstości występowania subklinicznego migotania przedsionków
Wtórna analiza badania ARTESIA wykazała, że zarówno częstość występowania SCAF w ostatnich 6 miesiącach przed randomizacją jak i ich czas trwania nie modyfikują ryzyka udaru ani skuteczności leczenia apiksabanem. Pacjenci bez SCAF w...
  • EHRA 2024
ASTRO: Strategie ablacji w powtórnych procedurach u pacjentów z nawrotami migotania przedsionków pomimo trwałej izolacji żył płucnych
Badanie ASTRO nie wykazało przewagi izolacji LAA metodą krioablacji nad ablacją RF obszarów niskonapięciowych w LA w redukcji nawrotów AT/AF u pacjentów z trwałym efektem PVI, poddawanych...
  • EHRA 2024
AF-EduCare: Wpływ ukierunkowanej edukacji pacjentów z migotaniem przedsionków na nieplanowane zdarzenia sercowo-naczyniowe
Edukacja pacjentów z AF per se nie poprawia ich rokowania. Ważniejszy dla rokowania jest najpewniej osobisty kontakt i osiągalność pomocy...
  • EHRA 2024
PREVENTIVE VT: Wpływ profilaktycznej ablacji podłoża arytmii na występowanie interwencji wszczepionego kardiowertera-defibrylatora u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną i przewlekłą niedrożnością tętnicy dozawałowej
Profilaktyczna ablacja podłoża arytmii wtórnego do przewlekłego zamknięcia tętnicy dozawałowej na etapie wszczepienia ICD w ramach prewencji pierwotnej wiąże się z redukcją uzasadnionych interwencji ICD oraz hospitalizacji...
  • EHRA 2024
PROTOCOLENERGY: Porównanie 2 algorytmów kardiowersji elektrycznej – racjonalna vs maksymalna stała energia
Wyniki badania PROTOCOLENERGY wskazują, że oba algorytmy są bezpieczne i efektywne w przywracaniu rytmu zatokowego u chorych z AF. Algorytm z zastosowaniem maksymalnej energii skutkował nieco wyższą skutecznością, ale różnice nie były...