§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin;
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
 3. Serwis – serwis internetowy w domenie http://www.wdobrymrytmie.pl/ do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 4. Szkolenia offline – szkolenia organizowane przez Usługodawcę stacjonarnie w miejscu i czasie wskazanym w opisie danego szkolenia, o tematyce zamieszczonej w opisie danego szkolenia;
 5. Szkolenia online – szkolenia, z których zarejestrowany Usługobiorca może korzystać za pośrednictwem Serwisu; informacje dotyczące tematyki szkolenia są zamieszczone w opisie danego szkolenia;
 6. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę ma podstawie Regulaminu drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu;
 7. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu;
 8. Usługodawca – Medtronic Poland sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-633) przy ul. Polnej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037566, posiadająca REGON: 011206233 oraz NIP: 9521000289, o kapitale zakładowym w wysokości 2.400.000 zł;

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady:
  • świadczenia Usługobiorcom Usług przez Usługodawcę;
  • przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca świadczy w szczególności następujące Usługi:
  • usługę przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie,
  • usługę utrzymywania konta użytkownika w Serwisie,
  • usługę newsletter,
  • usługę uczestniczenia w Szkoleniu online;
  • usługę zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu offline.
 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219). Usługi świadczone są nieodpłatnie.
 4. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Dostęp do Usług, o których mowa w ust. 2 pkt 2) oraz 4) i 5) powyżej przysługuje wyłącznie osobom wykonującym zawód lekarza lub lekarza dentysty zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617). Dostęp do Usług, o których mowa w ust. 2 pkt 4) i 5) powyżej przysługuje wyłącznie osobom posiadającym zarejestrowane konto użytkownika w Serwisie.
 5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Założenie konta w Serwisie, jak również zamówienie usługi newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców wymaga akceptacji postanowień Regulaminu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.
 7. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  • urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Założenie konta odbywa się zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Usługodawca potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. Konto w Serwisie może założyć wyłącznie lekarz wykonujący zawód lekarza lub lekarza dentysty zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617).
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów zamieszczanych w Serwisie następuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 3. Świadczenie Usług uczestniczenia w Szkoleniach online oraz zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu offline wymaga rejestracji konta w Serwisie. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi uczestniczenia w Szkoleniu online następuje w momencie rozpoczęcia przez Usługobiorcę udziału w Szkoleniu online. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu offline następuje z chwilą rozpoczęcia wypełniania formularza dotyczącego danego Szkolenia offline. Wypełnienie formularza rejestracyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na Szkolenie offline. W odpowiedzi na zgłoszenie chęci udziału w Szkoleniu offline Usługodawca otrzyma na podany przez siebie adres e-mail link do formularza rejestracyjnego, za pomocą którego możę zarejestrować się na Szkolenie offline.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje na zasadach określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu.

§ 5 USŁUGA NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może zamówić newsletter za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronach Serwisu dostępnych dla wszystkich Usługobiorców lub podczas zakładania konta w Serwisie poprzez wpisanie adresu e-mail do wyżej wskazanego formularza oraz wciśnięcia przycisku “Zamawiam newsletter” po uprzedniej akceptacji Regulaminu albo po wyrażeniu przez Usługobiorcę chęci otrzymywania newsletter’a poprzez znaczenie odpowiedniego checkbox’a dostępnego podczas zakładania konta w Serwisie. Usługodawca potwierdza zamówienie usługi newsletter wysyłając do Usługobiorcy wiadomość e-mail na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wraz z linkiem potwierdzającym zapisanie się do usługi newsletter. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi newsletter następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę chęci otrzymywania newsletter’a poprzez kliknięcie w link potwierdzający.
 2. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów, usług, wydarzeń organizowanych przez Usługodawcę, jak również przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, w szczególności utrzymywania konta w Serwisie, wysyłania newsletter’a, umożliwienia uczestniczenia w Szkoleniu online oraz umożliwienia zgłaszania chęci udziału w Szkoleniu offline.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zawierających wulgaryzmy, nawoływania do przemocy lub nienawiści, propagujących rasizm, uwłaczających godności innych użytkowników lub osób trzecich, sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, noszących znamiona przestępstwa, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie lub prawa przemysłowe.

§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Umowa o świadczenie Usługi newsletter może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie.
 2. Usługobiorca rezygnuje z newslettera klikając w link zatytułowany “nie chcę otrzymywać wiadomości” lub podobnie, umieszczany przez Usługodawcę na końcu każdej wiadomości wysyłanej do Usługobiorcy w ramach Usługi newsletter.
 3. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia konta. W takim przypadku rozwiązaniu ulegają pozostałe umowy dotyczące Usług, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 4) i 5) Regulaminu.
 4. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7 poniżej.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w formie dokumentowej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 10 Regulaminu.
 6. Usługobiorca dokonując aktywacji konta oraz potwierdzając zapisanie się do Usługi newsletter wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 7. Usługodawca uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Usługobiorcy, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 8. Usługodawca może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Usługobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie dokumentowej na adres poczty elektronicznej wskazany w § 10 Regulaminu.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres e-mail Usługobiorcy oraz uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 5. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony za pośrednictwem takiego samego środka komunikacji, którego Usługobiorca użył do złożenia reklamacji, chyba, że Usługobiorca w treści reklamacji zastrzeże, że chce uzyskać odpowiedź w innej formie.

§ 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Usług jest Usługodawca.
 2. Usługodawca w związku z korzystaniem z Usług przez Usługobiorcę może w szczególności przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorcy:
  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer wykonywania zawodu lekarza;
  • dane zapisane w plikach cookies, jeżeli umożliwiają identyfikację Usługobiorcy.
 3. Podane przez Usługobiorcę dane w związku z korzystaniem z Usług są przetwarzane:
  • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji: umowy o świadczenie Usług lub jakiejkolwiek innej umowy, którą Usługobiorca może zawrzeć z Usługodawcą korzystając z Serwisu, a której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy o świadczenie Usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji, stanowiącym prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę;
  • w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji dotyczącej umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji, jak również poinformowania Usługobiorcy o wyniku rozpatrzenia jego reklamacji;
  • w przypadku pytań, opinii i wniosków Usługobiorcy dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz innych tego rodzaju oświadczeń składanych Usługodawcy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa powyżej, stanowiącym prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę;
  • w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, stanowiącym prawnie uzasadniony interes realizowany przez Usługodawcę.
 4. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe mogą być powierzane lub udostępnianie podmiotom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze, finansowo-księgowe, drukarskie, prawne itp.
 5. Podane przez Usługobiorcę dane osobowe są przechowywane:
  • w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług – przez okres 3 lat po zakończeniu świadczenia Usług;
  • w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowy, której przedmiotem nie jest świadczenie usług drogą elektroniczną – przez okres 5 lat liczonych od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje dotyczące umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą zostaną ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  • w przypadku złożenia przez Usługobiorcę reklamacji wskazanych w ust. 3 pkt. 2) i 3) powyżej – przez okres 1 roku po terminie rozliczenia reklamacji lub upływu rękojmi;
  • w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 pkt. 4) powyżej – przez okres 1 roku po terminie udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania, opinie, wnioski oraz oświadczenia Usługobiorcy, o których mowa w ust. 3 pkt. 4) powyżej;
  • w przypadku danych przetwarzany w celu wskazanym w ust. 3 pkt. 5) powyżej – do momentu przedawnienia się karalności i/lub roszczeń z tytułu niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania przez Usługobiorcę z Usług ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych Usługobiorcy, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celu wskazanym w ust. 3 pkt. 1) powyżej Usługobiorcy przysługuje prawo do przenoszenia danych, jeżeli dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.
 8. W zakresie danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 3 lit. 2), 4) oraz 5) powyżej, Usługobiorcy przysługuje prawo sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania danych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 10. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych wskazanych w formularzach rejestracji udostępnianych przez Usługodawcę w Serwisie jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy, której dany formularz dotyczy. Usługobiorca nie jest zobowiązany do podania danych osobowych wskazanych w formularzach, o których mowa powyżej. Niemniej, zwracamy uwagę, że niepodanie przez Usługobiorcę danych osobowych, o których mowa powyżej może uniemożliwić zawarcie i/lub realizację umowy, której dany formularz dotyczy.
 11. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych w złożonej reklamacji lub pytaniach, opiniach, wnioskach oraz oświadczeniach Usługobiorcy, o których mowa powyżej jest dobrowolne, niemniej niezbędne do ich rozpatrzenia oraz poinformowania Usługobiorcy o wyniku ich rozpatrzenia.
 12. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ryzyka naruszenia praw lub wolności Usługobiorców.
 13. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Usługodawca może przesyłać dane osobowe do państwa trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony. Usługodawca może przesyłać dane osobowe również do państw trzecich, wobec których Komisja Europejska nie wydała decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym – w takim wypadku Usługodawca w relacji z podmiotem z takiego państwa trzeciego będzie stosował standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.
 14. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcy nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 powyżej,
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
  • informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Usługobiorca powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: redakcja@wdobrymrytmie.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 11 grudnia 2018 r.