ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • ACC 2019
COACT – Coronary Angiography After Cardiac Arrest
Badanie wykazało, że u pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia wtórnym do arytmii poddającej się terapii elektrowstrząsem wczesne wykonanie koronarografii z zamiarem ewentualnej rewaskularyzacji nie ma przewagi nad opóźnioną...
  • ACC 2019
Antithrombotic Therapy after Acute Coronary Syndrome or PCI in Atrial Fibrillation: AUGUSTUS
U chorych z AF po świeżo przebytym ACS lub PCI, leczonych inhibitorem P2Y12, zastosowanie apiksabanu bez ASA prowadziło do mniejszej liczby krwawień oraz hospitalizacji przy braku istotnych różnic w występowaniu epizodów niedokrwiennych w...