ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023 HRS 2024

  • HRS 2023
Flekainid u pacjentów z arytmogenną kardiomiopatią prawokomorową: badanie randomizowane, kontrolowane placebo
Jest to pierwsze randomizowane badanie oceniające leczenie antyarytmiczne w ARVC. Flekainid istotnie redukował arytmię komorową, uzasadniając jego zastosowanie w tej jednostce...
  • HRS 2023
Radioablacja serca dla leczenia częstoskurczów komorowych
Należy przypuszczać, że dopiero wyniki właśnie rozpoczętego randomizowanego badania wieloośrodkowego RADIATE-VT pozwolą porównać skuteczność i bezpieczeństwo nieinwazyjnej radioablacji serca z powtarzaną przezskórną ablacją...
  • HRS 2023
Stymulacja okolicy lewej odnogi pęczka Hisa w porównaniu ze stymulacją dwukomorową dla terapii resynchronizującej serce: wyniki międzynarodowego rejestru
Wyniki badania wskazują na słuszność hipotezy, że stymulacja okolicy lewej odnogi może dawać korzystniejsze efekty kliniczne terapii resynchronizującej. Oczekujemy na wyniki badania randomizowanego porównującego LBBAP z BVP w tym...
  • HRS 2023
Przewlekłe bezpieczeństwo i wydajność pozanaczyniowego ICD. Wyniki globalnego badania EV-ICD
Badanie wykazało, że skuteczność i bezpieczeństwo nowego systemu EV ICD dotyczy także fazy przewlekłej obserwacji. Z powodu dostępności ATP w prawie połowie epizodów arytmii uniknięto terapii wysokoenergetycznej. Dalsza obserwacja...
  • HRS 2023
Dynamiczne zarządzanie migotaniem przedsionków z użyciem wszczepialnego rejestratora – badanie MONITOR AF
Zarządzanie AF z zastosowaniem ILR ma przewagę nad postępowaniem konwencjonalnym. Dynamiczne monitorowanie AF pozwala na poprawę opieki nad pacjentem w postaci: wczesnej interwencji, lepszej kontroli rytmu serca, redukcji powikłań, redukcji...