ACC 2017 ACC 2018 ACC 2019 ACC 2020 ACC 2021 ACC 2022 ACC 2023 AHA 2017 AHA 2018 AHA 2019 AHA 2020 AHA 2021 AHA 2022 AHA 2023 EHRA 2019 EHRA 2020 EHRA 2021 EHRA 2022 EHRA 2023 EHRA 2024 ESC 2017 ESC 2018 ESC 2019 ESC 2020 ESC 2021 ESC 2022 ESC 2023 HRS 2017 HRS 2018 HRS 2019 HRS 2020 HRS 2021 HRS 2022 HRS 2023

  • ACC 2021
RAFT AF: Randomizowane badanie kliniczne porównujące walkę o rytm zatokowy z zastosowaniem ablacji z kontrolą częstotliwości rytmu komór u chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków
Badanie nie wykazało różnicy istotnej statystycznie na rzecz ablacji AF w zakresie wpływu na całkowitą śmiertelność lub zaostrzenie HF - najpewniej z powodu zmniejszenia liczby włączonych do badania pacjentów. Tendencję w kierunku...
  • ACC 2021
Badanie LAAOS III: Chirurgiczne zamknięcie uszka lewego przedsionka
Chirurgiczne zamknięcie uszka lewego przedsionka redukuje ryzyko udaru niedokrwiennego o 33% bez zwiększenia ryzyka zdarzeń niepożądanych. Korzyści są dodatkowe do uzyskanych z antykoagulacji – z badania nie wynika, że chirurgiczne LAAO...
  • ACC 2021
Badanie ATLANTIS: Przeciwkrzepliwa strategia dla obniżenia wszystkich zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz neurologicznych niedokrwiennych i krwotocznych zdarzeń po TAVI
Badanie ATLANTIS wykazało, że pełna dawka apiksabanu nie jest lepsza od standardowego postępowania (VKA u chorych ze wskazaniami do antykoagulacji i APT u chorych bez takich wskazań) wśród chorych poddanych zabiegowi TAVI. Skrzeplina na...