AF Arytmie CIED CRT ICD ILR Inne IPG

ICD Długofalowa obserwacja pacjentów z J-wave syndrome – badanie kliniczno-kontrolne
ICD Kamizelka defibrylująca u pacjentów po zawale serca
ICD Wszczepialny kardiowerter-defibrylator w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory z i bez choroby niedokrwiennej: metaanaliza
ICD Profil kliniczny chorych z zespołem Brugadów, u których wystąpił epizod arytmii – dane z rejestru Survey on Arrhythmic Events in BRUgada Syndrome (SABRUS)
ICD Wszczepialny kardiowerter-defibrylator u pacjentów z zespołem Brugadów – 20-letnie jednoośrodkowe doświadczenia
ICD Śródzabiegowo wykonywany test defibrylacji, a skuteczność terapii wysokoenergetycznych w obserwacji klinicznej u pacjentów z implantowalnym kardiowerterem-defibrylatorem – wyniki badania NORDIC ICD
ICD Telemonitoring implantowanych kardiologicznych urządzeń wysokoenergetycznych obniża ryzyko zdarzeń niepożądanych
ICD Koszt stosowania zdalnego monitorowania układów ICD w Europie
ICD Efektywność kliniczna ICD u pacjentów z istotnymi chorobami współistniejącymi – metaanaliza badań z randomizacją
ICD Wpływ wydłużonego i standardowego czasu detekcji arytmii komorowych na hospitalizacje oraz koszty leczenia u pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem
ICD Stratyfikacja ryzyka nagłej śmierci sercowej u pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową – przegląd systematyczny z metaanalizą
ICD Wydłużenie strefy detekcji VF u pacjentów z ICD wszczepionym w ramach profilaktyki wtórnej nagłej śmierci sercowej – subanaliza badania ADVANCE III
ICD Odnerwienie współczulne serca u pacjentów z oporną na leczenie arytmią komorową lub burzą elektryczną
ICD Znaczenie kliniczne, bezpieczeństwo i skuteczność jedno i dwucoilowych elektrod defibrylujących – dane z badania MADIT-CRT
ICD Predyktory stymulatorozależności i zależność od stymulatora jako czynnik ryzyka zgonu u chorych z wszczepialnym kardiowerterem-defibrylatorem
ICD Efektywność i bezpieczeństwo stosowania ICD wśród pacjentów w podeszłym wieku
ICD Bezpieczeństwo i skuteczność w pełni podskórnego implantowalnego kardiowertera-defibrylatora
ICD Śmiertelność u chorych z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem i stymulatorem resynchronizującym z funkcją kardiowertera-defibrylatora po terapii wysokoenergetycznej w zależności od arytmii, która była przyczyną wyładowania
ICD Porównanie przeżycia pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem uczestniczących w badaniach klinicznych z pacjentami z codziennej praktyki klinicznej
ICD Długookresowa efektywność ICD po planowej wymianie urządzenia – badanie INSURE
ICD Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania telemonitoringu jako formy kontroli pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem – wyniki randomizowanego badania ECOST
ICD Ocena testu defibrylacji w populacji kolejnych 2120 pacjentów z pierwszorazowo implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem