AF Arytmie CIED CRT ICD ILR Inne IPG

CRT Terapia resynchronizująca serce z bezprzewodową elektrodą lewokomorową – system WiSE-CRT, wyniki badania SELECT-LV
CRT Rokowanie pacjentów z kardiomiopatią nieischemiczną leczonych za pomocą terapii resynchronizującej z i bez kardiowertera-defibrylatora
CRT Epizody szybkich rytmów przedsionkowych korelują dobrze z arytmiami przedsionkowymi u chorych z implantowanym układem resynchronizującym
CRT Skuteczność terapii resynchronizującej u pacjentów z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków
CRT Badanie BLOCK HF – poprawa klinicznych wyników leczenia u chorych z stymulacją obukomorową w porównaniu z stymulacją prawokomorową
CRT Alternatywna do przezżylnej, małoinwazyjna implantacja elektrody lewokomorowej z wykorzystaniem robota
CRT Zastosowanie koperty antybakteryjnej podczas implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych – implikacje kliniczne i ekonomiczne
CRT Ablacja ognisk przedwczesnych skurczów komorowych poprawia skuteczność terapii resynchronizującej u chorych nie odpowiadających na nią pozytywnie
CRT Wpływ odsetka stymulacji resynchronizującej na rokowanie i odwrotny remodeling lewej komory u pacjentów leczonych za pomocą terapii resynchronizującej w porównaniu z chorymi z kardiowerterem-defibrylatorem
CRT Wpływ lokalizacji elektrody prawokomorowej na wyniki leczenia i częstość występowania arytmii komorowych u pacjentów leczonych za pomocą terapii resynchronizującej
CRT Wpływ płci na bezpieczeństwo stosowania i skuteczność terapii resynchronizującej
CRT Porównanie skuteczności terapii resynchronizującej w różnych grupach wiekowych – na podstawie InSync/InSync ICD Italian Registry
CRT Częstość występowania i predyktory zgonu oraz hospitalizacji spowodowanych niewydolnością serca u pacjentów wymagających ciągłej stymulacji serca
CRT Uwzględniająca indywidualne dane pacjenta metaanaliza 5 randomizowanych badań oceniających wpływ terapii resynchronizującej na chorobowość i śmiertelność u pacjentów z objawową niewydolnością serca
CRT Symulacja dwukomorowa u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym i niewydolnością serca – randomizowane badanie kliniczne
CRT Porównanie różnych sposobów optymalizacji odstępu AV u pacjentów z CRT – badanie SMART-AV
CRT Implantacje CRT poza wskazaniami opartymi na EBM – rejestr kliniczny
CRT CRT u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością serca
CRT Porównanie stymulacji jedno i dwukomorowej u pacjentów z bradyarytmią i zachowaną funkcją skurczową lewej komory – wyniki dwuletnie
CRT Występowanie, zależność i znaczenie prognostyczne wydłużenia czasu trwania zespołu QRS u pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną oraz zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory serca
CRT Wykorzystanie danych z implantowanego urządzenia do oceny ryzyka ponownej hospitalizacji w ciągu 30 dni po wypisie u pacjentów z niewydolnością serca
CRT Efektywność kosztowa terapii resynchronizującej na podstawie badania MADIT CRT – analiza farmakoekonomiczna
CRT Nowy algorytm służący do oceny w EKG utraty stymulacji jednej z elektrod komorowych u pacjentów z implantowanym kardiostymulatorem resynchronizującym
CRT Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca i czasem trwania zespołu QRS mniejszym niż 120 ms – randomizowane badanie kliniczne LESSER-EARTH