AF Arytmie CIED CRT ICD ILR Inne IPG

Arytmie Użyteczność systemu do telemonitoringu Medtronic CareLink Express w identyfikowaniu pacjentów z wszczepialnymi wysokoenergetycznymi urządzeniami kardiologicznymi wymagających interwencji klinicznych
Arytmie Ablacja arytmii komorowych u pacjentów z nieischemiczną kardiomiopatią rozstrzeniowią – wyniki długoterminowej obserwacji
Arytmie Różnicowanie dodatkowych pobudzeń komorowych w powierzchniowym EKG u pacjentów z wczesną ARVC lub idiopatyczną arytmią z drogi odpływu prawej komory – badanie metody diagnostycznej
Arytmie Rozpoznanie częstoskurczu komorowego w powierzchniowym EKG – VT score
Arytmie Neuromodulacja rdzenia kręgowego u chorych z przewlekłą niewydolnością serca – the DEFEAT-HF Study
Arytmie Ablacja stabilnych częstoskurczów komorowych vs. ablacja substratu arytmii w kardiomiopatii niedokrwiennej – randomizowane badanie kliniczne
Arytmie Wartość predykcyjna programowanej stymulacji komorowej po ablacji pozawałowego częstoskurczu komorowego – badanie kohortowe
Arytmie Implantacja kardiologicznych urządzeń wszczepialnych u pacjentów leczonych nowymi doustnymi antykoagulantami
Arytmie Nowy algorytm służący do rozróżnienia w EKG arytmii pochodzącej z drogi odpływu prawej lub lewej komory – wskaźnik V2S/V3R
Arytmie Brak indukcji arytmii jako punkt końcowy ablacji pozawałowych częstoskurczów komorowych – przegląd systematyczny z metaanalizą
Arytmie Zespół WPW w erze ablacji przezskórnej – rejestr kliniczny
Arytmie Przyczyny nawrotów częstoskurczów komorowych po ablacji RF u pacjentów z pozawałowym uszkodzeniem lewej komory – badanie kohortowe
Arytmie Reablacja w zespole WPW
Arytmie Przezskórna ablacja częstoskurczu komorowego z użyciem zdalnie sterowanego systemu magnetycznej nawigacji
Arytmie Nieinwazyjna programowana stymulacja komorowa wykonywana we wczesnym okresie po ablacji częstoskurczu komorowego w prognozowaniu ryzyka późnego nawrotu arytmii
Arytmie Porównanie krioablacji i ablacji RF w leczeniu trzepotania przedsionków – randomizowane badanie kliniczne
Arytmie Ablacja podłoża arytmii w burzy elektrycznej – przegląd systematyczny
Arytmie Późne bloki przedsionkowo-komorowe wymagające stałej stymulacji serca u pacjentów po ablacji AVNRT – badanie kliniczno-kontrolne
Arytmie Leczenie pacjentów z zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a i chorych z bezobjawową preekscytacją w Europie – wyniki European Heart Rhythm Association survey