AF Arytmie CIED CRT ICD ILR Inne IPG

AF Ablacja podłoża arytmii vs. intensyfikacja leczenia antyarytmicznego w profilaktyce wtórnej arytmii komorowych u pacjentów z kardiomiopatią niedokrwienną – randomizowane badanie kliniczne VANISH
AF Efektywność krioablacji balonowej i ablacji prądem o częstotliwości radiowej z pomiarem siły nacisku mierzona wszczepialnym rejestratorem arytmii – randomizowane badanie kliniczne
AF Efektywność krioablacji balonowej migotania przedsionków u pacjentów ze wszczepionym urządzeniem do elektroterapii serca – retrospektywne badanie kohortowe
AF Leczenie chorób współistniejących poprawia kontrolę rytmu u pacjentów z przetrwałym migotaniem przedsionków – randomizowane badanie kliniczne RACE 3
AF Krioablacja balonem II generacji jako zabieg reablacji migotania przedsionków – badanie kliniczno-kontrolne
AF Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z migotaniem przedsionków po ostrym zespole wieńcowym lub przezskórnej angioplastyce wieńcowej
AF Ablacja, leki antyarytmiczne i twarde punkty końcowe w terapii migotania przedsionków – randomizowane badanie kliniczne CABANA
AF Wczesna czy odroczona kardiowersja w napadzie migotania przedsionków o krótkim czasie trwania – randomizowane badanie kliniczne RACE 7 ACWAS
AF Izolacja uszka lewego przedsionka u pacjentów nie odpowiadających na izolację żył płucnych
AF Efektywność i bezpieczeństwo krioablacji balonowej u pacjentów ze wspólnym ujściem lewych żył płucnych
AF Efektywność i bezpieczeństwo krioablacji balonowej migotania przedsionków opartej o czas do izolacji żyły (Cryo-DOSING Study)
AF Wpływ krioablacji balonowej ujść żył płucnych na oskrzela
AF Antazolina w krótkotrwałym napadzie migotania przedsionków – badanie randomizowane AnPAF i kliniczno-kontrolne AntaED
AF Ładunek migotania przedsionków a krótkoterminowe ryzyko udaru – badanie kliniczno-kontrolne przemienne
AF Efektywność i bezpieczeństwo pojedynczej, 3-minutowej aplikacji w krioablacji balonowej napadowego migotania przedsionków – badanie retrospektywne
AF Wysoki odsetek udarów mózgu oraz skrzepliny w uszku lewego przedsionka po jego elektrycznej izolacji jako metody leczenia arytmii przedsionkowych
AF Wpływ rodzaju migotania przedsionków na śmiertelność ogólną, powikłania zatorowe oraz ryzyko krwawienia – przegląd systematyczny z metaanalizą
AF Ocena efektywności i powtarzalności zabiegów krioablacji balonowej w porównaniu do ablacji RF – rejestr kliniczny
AF Ablacja vs amiodaron w leczeniu przetrwałego migotania przedsionków u pacjentów z skurczową niewydolnością serca i implantowanym urządzeniem kardiologicznym – wyniki badania AATAC
AF Wpływ nowego cewnika dedykowanego do ablacji żył płucnych PVAC GOLD na efektywność zabiegu i występowanie bezobjawowych zatorów mózgu – prospektywne badanie kliniczne bez grupy kontrolnej
AF Krioabalcja vs. ablacja cewnikiem irygowanym w napadowym migotaniu przedsionków – randomizowane badanie kliniczne
AF Okołooperacyjne leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów z migotaniem przedsionków: badanie BRIDGE
AF Wykorzystanie telemonitoringu i dodatkowych aplikacji w detekcji migotania przedsionków u pacjentów z implantowalnymi urządzeniami kardiologicznymi
AF Leczenie doustnymi antykoagulantami u pacjentów z implantowalnymi urządzeniami kardiologicznymi i zdetekowanymi przez te urządzenia arytmiami przedsionkowymi
AF Ablacja migotania przedsionków u pacjentów ze skurczową dysfunkcją lewej komory – przegląd systematyczny z metaanalizą
AF Zmniejszenie odsetka uszkodzeń przełyku poprzez kontrolę temperatury w świetle przełyku w trakcie krioablacji balonowej migotania przedsionków – prospektywne badanie z grupą kontrolną
AF Ryzyko zgonu i udaru mózgu jest wyższe u pacjentów z przetrwałym w porównaniu z napadowym migotaniem przedsionków – wyniki z badania ROCKET-AF
AF Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz krwotocznych po ablacji RF migotania przedsionków u pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantami
AF Udar kryptogenny: czy migotanie przedsionków jest główną przyczyną?
AF Profilaktyczne stosowanie protaminy po krioablacji balonowej migotania przedsionków – badanie kohortowe z grupą kontrolną
AF Ablacja migotania przedsionków jako leczenie I i II rzutu – przegląd systematyczny z metaanalizą
AF Nowy algorytm do wykrywania migotania przedsionków we wszczepionych monitorach rytmu serca – badanie retrospektywne
AF Porównanie strategii kontroli rytmu serca ze strategią kontroli częstości rytmu komór u chorych z migotaniem przedsionków – przegląd systematyczny
AF Ocena skuteczności dwóch strategii ablacji u pacjentów ze współistniejącym migotaniem i trzepotaniem przedsionków zależnym od cieśni trójdzielnej
AF Dabigatran w około zabiegowej antykoagulacji pacjentów poddawanych ablacji migotania przedsionków – badanie kliniczno-kontrolne
AF Wpływ techniki zabiegu ablacji migotania przedsionków na wystąpienie niemych zatorów w ośrodkowym układzie nerwowym – badanie ERACE
AF Odległy efekt ablacji migotania przedsionków – przegląd systematyczny z metaanalizą
AF Ablacja RF jako terapia pierwszego rzutu w napadowym migotaniu przedsionków – randomizowane badanie kliniczne
AF Europejska ankieta na temat efektywności i bezpieczeństwa „duty-cycled” ablacji RF migotania przedsionków
AF Porównanie izolacji żył płucnych z oraz bez towarzyszącego zabiegu odnerwienia tętnic nerkowych u pacjentów z objawowym, opornym na leczenie migotaniem przedsionków i lekoopornym nadciśnieniem tętniczym
AF Strategie ablacji przetrwałego migotania przedsionków – randomizowane badanie kliniczne
AF Efektywność ablacji przetrwałego migotania przedsionków – przegląd systematyczny z metaanalizą
AF Wykorzystanie echokardiografii wewnątrzsercowej do wykluczenia skrzepliny w uszku lewego przedsionka przed ablacją migotania przedsionków – prospektywne badanie diagnostyczne
AF Czy okołozabiegowe leczenie przeciwkrzepliwe u pacjentów poddawanych ablacji z użyciem prądu RF wpływa na częstość występowania niemych epizodów niedokrwienia mózgu wykrytych za pomocą rezonansu magnetycznego?
AF Wielorzędowa tomografia komputerowa jako badanie umożliwiające redukcję częstości występowania udarów mózgu związanych z ablacją u chorych z migotaniem przedsionków
AF Obrazowanie przed krioablacją balonową migotania przedsionków – czy można przewidzieć porażenie nerwu przeponowego?
AF Stopień remodelingu lewego przedsionka określany przed ablacją na podstawie rezonansu magnetycznego ma wartość predykcyjną skuteczności zabiegu przezskórnej ablacji migotania przedsionków
AF Brak skutecznej stymulacji wzdłuż linii aplikacyjnej (ablate and pace) w trakcie ablacji migotania przedsionków a efektywność zabiegu – randomizowane badanie kliniczne
AF Ablacja rotorów w migotaniu przedsionków – badanie CONFIRM