EKG metodą Holtera u pacjenta z kardiostymulatorem

Holter ECG monitoring for a patient with implanted PPM

Andrzej Bissinger, Andrzej Lubiński

Streszczenie

Monitorowanie EKG metodą Holtera stanowi uznaną i wciąż wykorzystywaną technikę w diagnostyce zaburzeń działania wszczepialnych stymulatorów serca. Służy również różnicowaniu zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości, które mogą być związane ze współistniejącymi zaburzeniami rytmu serca. Mimo istnienia coraz doskonalszych systemów automatycznej analizy holterowskiej ocena badania Holtera z kardiostymulatorem jest trudnym zadaniem i wymaga doskonałej znajomości zagadnień z zakresu elektrokardiografii, jak i wiedzy o działaniu i programowalnych funkcjach różnego typu stymulatorów serca. Celem publikacji jest przedstawienie podstawowych zasad interpretacji badania EKG metodą Holtera u pacjenta z kardiostymulatorem. 

Słowa kluczowe

kardiostymulator, Holter, EKG

Summary

ECG monitoring, using Holter monitoring, is still a valuable and usefull technic in accessing problems with PPMs functionality. It’s also very helpful in diagnosing patients complaints which may coexist with heart rythm disorders. Interpretating of holter monitor signal for a patient with implanted PPM, despite existence of advanced automatic holter-monitor analysis, is a complicated issue. Knowledge of electro-cardiology and PPMs algorithms is a key to success. The goal of this publication is to present basic rules of interpretation of ECG signal (Holter monitoring), for patients with implanted PPM.

Keywords

pacemaker, Holter, ECG