Morfologia zespołu QRS a rokowanie u chorych ze stymulacją resynchronizującą

QRS morphology and prognosis in patients with resynchronization therapy

Marek Jastrzębski

Streszczenie

Zespół QRS, będący elektryczną manifestacja skurczu serca, jest powiązany z terapią resynchronizującą na wszystkich etapach jej wdrażania i funkcjonowania. Wśród tych powiązań zasadnicze znaczenie ma relacja między odległym rokowaniem po zabiegu a morfologią zespołu QRS. W artykule omówiono znaczenie morfologii natywnego zespołu QRS oraz wystymulowanego zespołu QRS: tak prawokomorowego, lewokomorowego, jaki i biwentrikularnego. 

Słowa kluczowe

zespół QRS, terapia resynchronizująca, stymulacja lewokomorowa, niewydolność serca

Summary

QRS complex represents an electrical aspect of cardiac contraction, and as such, it is closely related to cardiac resynchronization therapy at all stages of it’s implementation and functioning. Among these relationships the most important aspect is the connection between long term prognosis and QRS complex morphology. In the current paper QRS morphology in this regard was reviewed. Both native QRS morphology and paced QRS morphology, including, left-ventricular, right-ventricular and bi-ventricular was discussed and examples were presented.

Keywords

QRS complex, cardiac resynchronization therapy, left-ventricular pacing, heart failure