Odelektrodowe zapalenie wsierdzia – CDIE (Cardiac device infective endocarditis)

Jacek Kuśnierz

Streszczenie

Dynamiczny rozwój elektroterapii w ostatnich latach spowodował wzrost ilości powikłań związanych z implantacją CIED (Cardiovascular Implantable Electronic Devices). Najgroźniejszymi są powikłania infekcyjne, przede wszystkim odelektrodowe zapalenie wsierdzia (CDIE – Cardiac device infective endocarditis). Częstość CDIE jest szacowana na 1,82/1000/rok przy pierwszorazowych implantacjach i 5,32/1000/rok przy wymianach CIED. Około 20% wszystkich powikłań infekcyjnych stanowi CDIE. Objawy związane z CDIE są niecharakterystyczne i rozpoznanie tej choroby niejednokrotnie stanowi problem diagnostyczny. Wyodrębniono czynniki podwyższonego ryzyka wystąpienia powikłań infekcyjnych przy implantacji/wymianie CIED. Postępowaniem z wyboru jest usuniecie wraz z elektrodami zakażonego urządzenia, najlepiej przezskórnie, chyba, że są wskazania do usunięcia kardiochirurgicznego. 

Słowa kluczowe

odelektrodowe zapalnie wsierdzia, powikłania infekcyjne, Cardiovascular Implantable Electronic Devices – CIED

Summary

The dynamic development of electrotherapy in recent years has increased the number of complications associated with CIED implantation (Cardiovascular Implantable Electronic Devices). Infectious complications are the most dangerous, especially cardiac device-related infective endocarditis (CDIE – Cardiac device infective endocarditis). The frequency of CDIE is estimated at 1.82/1000/year for first implantations and at 5.32 /1000/year for replacement. Approximately 20% of all infections complications is CDIE. Symptoms associated with CDIE are usually uncharacteristic and proper identification of this disease is often a diagnostic problem. Infection complications risk factors associated with implantations/ replacement of CIED are identified. Treatment of choice is removal of infected electrodes and the device, preferably percutaneously, unless there are indications to do cardiac surgery removal.

Keywords

cardiac device – related infective endocarditis, infection complications, Cardiovascular Implantable Electronic Devices – CIED