Liczna ekstrasystolia komorowa jako niedostrzegana, lecz odwracalna przyczyna braku odpowiedzi na terapię resynchronizującą. Znaczenie ablacji RF substratu arytmii

Frequent premature ventricular complexes - hidden but reversible loss of response in cardiac resynchronisation patients. RF ablation significance

Michał M. Farkowski, Maciej Sterliński

Streszczenie

Liczne przedwczesne pobudzenia komorowe (PVCs) mogą być istotną przyczyną braku odpowiedzi na terapię resynchronizującą (CRT) u chorych z niewydolnością serca. Niniejszy przegląd piśmiennictwa, składającego się z pojedynczych doniesień kazuistycznych oraz wieloośrodkowej analizy obserwacyjnej, pozwala na wyciągnięcie wniosku, że w przeważającym odsetku przypadków arytmia taka ma charakter monomorficzny i ablacja RF substratu arytmii jest metodą bezpieczną, o bardzo wysokiej skuteczności. U większości chorych dochodzi do klinicznej i echokardiograficznej odpowiedzi na CRT, efekt ten utrzymuje się w obserwacji średnioterminowej i jest zależny od wyjściowego odsetka PVCs.

Słowa kluczowe

przedwczesne pobudzenia komorowe, terapia resynchronizująca, ablacja prądem o częstotliwości radiowej

Summary

Frequent premature ventricular complexes (PVCs) may decrease dramatically biventricular pacing ratio and thus an effect of cardiac resynchronization therapy (CRT) in heart failure subjects. Single case reports and multicenter observational series of patients provide the data that majority of PVCs are monomorphic and radiofrequency catheter ablation may be safe and beneficial method to restore echocardiographic and clinical response to CRT. This effect is sustained in a mid-term follow up and is markedly linked to initial PVCs percentage.

Keywords

premature ventricular complex, cardiac resynchronization therapy, radiofrequency catheter ablation