Telemonitoring urządzeń wszczepialanych - state of art

Lidia Chmielewska-Michalak, Agnieszka Katarzyńska-Szymańska, Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Telemonitoring (ang. remote monitoring, RM), stwarza nowe, niedostępne dotychczas możliwości opieki nad chorymi z urządzeniami wszczepialnymi, pozwalając na niemal ciągłe monitorowanie wielu parametrów klinicznych, takich jak rytm serca, wartość ciśnienia tętniczego, stopień kompensacji układu krążenia u pacjentów z niewydolnością serca a także funkcji samego urządzenia. Coraz większa liczba chorych monitorowanych przy użyciu RM, rosnące doświadczenie w tej dziedzinie skłoniło ekspertów ISHNE/EHRA do opublikowania w bieżącym roku dokumentu, w którym omówiono metodologię, wskazania do jej zastosowania, ujednolicono terminologię oraz podsumowano aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie, wskazując na jej istotną rolę w zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów ze wszczepionymi urządzeniami. Przytoczono wiele badań potwierdzających korzyści płynące z wykorzystania RM. Metoda znalazła szczególne zastosowanie we wczesnej diagnostyce zdarzeń klinicznych oraz dysfunkcji samego urządzenia, szczególnie asymptomatycznych. Podkreślono jej przydatność w monitorowaniu stanu klinicznego pacjentów z niewydolno-ścią serca oraz w diagnostyce migotania przedsionków. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie prawne, w aspekcie bezpieczeństwa pacjenta, ochrony jego danych oraz bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia. Podkreślano konieczność szczerej i wyczerpującej rozmowy z pacjentem oraz zawierania umów określających warunki współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Omówiono również nie mniej istotne kwestie ekonomiczne. Jednocześnie zaznaczono, iż gwałtowny rozwój tej dziedziny budzi wiele nowych kontrowersji, wśród których najistotniejsze dotyczą przechowywania danych, dostępu do nich, jakości życia i rokowania pacjentów w związku ze zmniejszeniem liczby wizyt ambulatoryjnych oraz opłacalności systemu. 

Słowa kluczowe

telemonitoring, urządzenia wszczepialne

Summary

Remote monitoring (RM) gives new possibilities of medical management of patients with cardiac implantable devices (CIED’s). It enables eva luation of multiple parameters such as car diac rhythm, blood pressure values, the degree of congestive heart failure (CHF) compensation and device function. This rapidly expanding method and extensive experience disposed ISHNE/EHRA experts to publish consensus on RM. The publication contains description of the technology, defines different nomenclature and summarizes the indications. It also emphasizes, on the base of the review of the existing literature, the safety of the method and its other benefits. RM is very useful in diagnosis of symptomatic and asymptoma tic events including device-related problems. The data supplied by the experts show the utility of RM in certain pathologies: chronic heart failure and atrial fibrillation. Particular attention was paid to legal consideration, especially the necessity of patients’ and health care providers’ rights protection. It was emphasized that written consent has to be taken from the patient, who schould to be well informed about the purpose and limitation of RM. Reimbursement issue has been also discussed. Rapid extension of the method brings up a lot of controvensions with respect to data storage, patients outcome and their quality of life, which seem to be the main problem.

Keywords

remote monitoring, cardiovascular implantable electronic devices.