Leczenie zaburzeń rytmu u kobiet w ciąży

Treatment of arrhythmias during pregnancy

Krzysztof Krzyżanowski

Streszczenie

Problemy kardiologiczne u kobiet w ciąży, w tym zaburzenia rytmu, stanowią istotny problem kliniczny nie tylko dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ale także specjalistów kardiologów, zajmujących się na co dzień schorzeniami układu sercowo-naczyniowego. Przesądza o tym przede wszystkim fakt, iż podejmując działania diagnostyczne i terapeutyczne, lekarz odpowiada nie tylko za zdrowie matki, ale musi mieć na uwadze także zdrowie dziecka. Ta dwoistość odpowiedzialności powoduje, że każda decyzja terapeutyczna musi być podejmowana ze szczególną rozwagą. W 2011 r. ukazały się wytyczne postępowania w schorzeniach układu krążenia u kobiet w ciąży. Odnoszą się one w usystematyzowany sposób do poszczególnych sytuacji klinicznych, co pozwala na skuteczniejsze leczenie zaburzeń rytmu u kobiet w ciąży.

Słowa kluczowe

ciąża, zaburzenia rytmu, leczenie

Summary

Cardiovascular problems in pregnant women, including arrhythmias, are a major clinical problems not only for primary care physicians, but also of cardiologists, dealing with every day diseases of the cardiovascular system. This is due primarily to the fact that taking action diagnostic and therapeutic physician is responsible not only for the health of the mother, but must also have regard to the health of the child. This duality of responsibility causes that each therapeutic decisions must be made with extreme caution. In 2011 published guidelines for the management of cardiovascular diseases during pregnancy. In an orderly manner, reference is made to specific clinical situations, allowing for more effective treatment of arrhythmias in pregnant women.

Keywords

pregnancy, arrhythmias, treatment