Nieutrwalony częstoskurcz komorowy u chorych bez organicznej choroby serca

Nonsustained ventricular tachycardia in patients without structural heart disease

Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, Grzegorz Hordyński, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Oskar Kowalski

Streszczenie

Nieutrwalony częstoskurcz komorowy (nonsustained ventricular tachycardia, NSVT) u pacjentów bez organicznej choroby serca jest najczęściej chorobą łagodną, nieobciążoną istotnymi konsekwencjami klinicznymi. Jednak chorzy z NSVT indukowanym wysiłkiem, krótkim czasem sprzężenia kolejnych zespołów QRS, istotnym stopniem obciążenia arytmią mogą być obciążeni zwiększonym ryzykiem śmiertelności. NSVT można rozpoznać w przypadku stwierdzenia trzech lub więcej skurczy komorowych o częstości powyżej 100 uderzeń na minutę lub więcej, jednak trwających nie dłużej niż 30 s, na podstawie badania elektrokardiograficznego, badania holterowskiego, telemetrii, rejestratora zdarzeń lub testu wysiłkowego po diagnostyce różnicowej częstoskurczu z szerokimi zespołami QRS, wykluczeniu artefaktów, abberracji w częstoskurczu nadkomorowym, bloku przewodzenia w układzie Hiss-Purkinje lub ze zstępującego w dodatkowej drodze przedsionkowo-komorowej. Konieczne jest określenie homogenności częstoskurczu (monomorficzny vs polimorficzny). Potwierdzenie rozpoznania wymaga wykluczenia ostrej choroby niedokrwiennej i strukturalnej, chorób genetycznych (kanałopatii). Leczenie polega na obserwacji i kontroli terapii farmakologicznej (najczęściej beta-blokerami, blokerami kanałów wapniowych i lekami antyarytmicznymi) oraz przezskórnej ablacji. Implantacja kardiowertera-defibrylatora wśród tych chorych nie jest zalecana. Rokowanie jest zazwyczaj dobre.

Słowa kluczowe

nieutrwalony częstoskurcz komorowy, brak strukturalnej choroby serca, rozpoznawanie, leczenie

Abstract

Nonsustained ventricular tachycardia (NSVT) is usually a mild entity without serious clinical consequences. Nevertheless, exercise-induced NSVT, and short cycle length of tachycardia, significant arrhythmia burden may predict increased cardiac mortality. NSVT is defined as 3 or more consecutive ventricular beats with a rate over 100 beats/min or more, lasting less than 30 s, that can be diagnosed on the basis of electrocardiography, Holter, telemetry, cardiac monitors or exercise test, after careful wide QRS tachycardia differential diagnostics, artefacts, supraventricular tachycardia with aberration, Hiss-Purkinje block or additional atrio-ventricular pathway descending conduction exclusion. It is necessary to assess homogeneity of the tachycardia (monomorphic or polymorphic), exclude ischemic, structural and genetic heart disease. The treatment is based on observation, farmacotherapy (mainly with beta-blockers, calcium channels blockers and antiarrhythmics) and percutaneous ablation. Implantable cardioverter-defibrillator is not recommended. The prognosis is usually good.

Key words

nonsustained ventricular tachycardia, non-structural heart disease, diagnosis, treatment