Czy mamy już dowód na to, że ablacja migotania przedsionków zmniejsza ryzyko udaru mózgu i poprawia przeżycie?

Has it been finally confirmed that atrial fibrillation ablation reduces the risk of stroke and mortality

Michał M. Farkowski

Komentarz do pracy / A comment to

Friberg L, Tabrizi F, Englund A. 2016. „Catheter ablation for atrial fibrillation is associated with lower incidence of stroke and death: data from Swedish health registries”. European Heart Journal 37: 2478-2487.

Streszczenie

Toczy się debata, czy ablacja migotania przedsionków (AF) jest wyłącznie leczeniem objawów choroby, czy ma wpływ na twarde punkty końcowe, takie jak udar i zgon. Autorzy pracy przeprowadzili analizę administracyjnych baz danych medycznych w Szwecji, obejmujących całą populację kraju, zidentyfikowali pacjentów z AF poddanych ablacji arytmii i porównali wyniki ich leczenia z grupą kontrolną nie poddaną zabiegowi, identyczną w zakresie 51 innych zmiennych (propensity scoring). W ciągu 4,4 ± 2 lat obserwacji w grupie leczonej ablacją AF zarówno ryzyko wystąpienia udaru mózgu jak i ryzyko zgonu były istotnie niższe niż w grupie kontrolnej, odpowiednio HR 0,69, 95% CI: 0,51-0,93 oraz HR 0,50, 95% CI 0,37-0.62.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, ablacja, udar, przeżycie, zgon

Abstract

There is an ongoing debate whether atrial fibrillation (AF) ablation simply alleviates symptoms or does it influence hard end points: stroke, mortality. The Authors conducted an analysis of administrative medical databases in Sweden, identified AF patients who were ablated and compared them to the control group similar in terms of 51 variables (propensity scoring) save for the procedure itself. During mean follow up of 4.4 ± 2 years the hazard ratio for stroke or death were significantly lower than in control group: HR 0.69, 95% CI: 0.51-0.93 and HR 0.50, 95% CI 0.37-0.62, respectively.

Key words

atrial fibrillation, ablation, stroke, survival, death