Ocena optymalnego opóźnienia przedsionkowo-komorowego u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia i stymulacją dwujamową

Assessment of optimal atrioventricular delay in dual chamber pacing patients with atrioventricular first degree block

Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, Borislav Dinov, Grzegorz Hordyński, Mariola Szulik, Oskar Kowalski

Streszczenie

Stymulacja przegrodowa u osób ze stymulacją dwujamową bez strukturalnego uszkodzenia mięśnia sercowego, a z upośledzonym przewodzeniem przedsionkowo-komorowym (AV) nie jest gorsza od własnego przewodzenia AV. W przypadku bloku z odstępem PQ > 220 ms stymulacja przegrodowa z zoptymalizowanym opóźnieniem przedsionkowo-komorowym może być korzystniejsza niż promocja własnego skurczu z patologicznym opóźnieniem przedsionkowo-komorowym, generującego asynchronię, przebudowę komory i zaburzenia relaksacji.

Słowa kluczowe

stymulacja przedsionka, stymulacja dwujamowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok przedsionkowo-komorowy I stopnia, echokardiografia

Abstract

Septal pacing in patients with dual chamber pacemakers and atrio-ventricular (AV) conduction malfunction, but without structural heart muscle impairment, is not worse than own AV conduction. Optimized AV delay in patients with first degree AV block and PQ interval > 220 ms may be better than preserving own contraction with pathologic atrio-ventricular delay, leading to asynchrony, ventricle remodeling and relaxation disorders.

Key words

atrial pacing, dual chamber pacing, sick sinus syndrome, first degree atrio-ventricular conduction block, echocardiography