Idiopatyczne komorowe zaburzenia rytmu serca pochodzące z drogi odpływu prawej i lewej komory – spojrzenie elektrofizjologa

Idiopathic ventricular arrhythmias originate from the right and the left ventricular outflow tracts – electrophysiologist point of view

Jacek Kuśnierz, Aleksander Bardyszewski, Paweł Derejko

Streszczenie

Idiopatyczne komorowe zaburzenia rytmu serca, u których podstawy nie ma organicznej choroby serca, stanowią 10% wszystkich arytmii komorowych. Wywodzą się one głównie z drogi odpływu lewej i prawej komory serca. Miejsca te są predysponowane do generowania arytmii, dlatego że znajdują się na skraju pobudliwego miokardium, aparatu zastawkowego i miejsca odejścia dużych naczyń. Budowa drogi odpływu prawej i lewej komory jest bardzo złożona. Miejsce powstawania arytmii determinuje morfologię zespołu QRS. Patomechanizmem powodującym powstawanie arytmii z drogi odpływu jest aktywność wyzwalana zależna od późnych depolaryzacji następczych. Głównym wskazaniem do ablacji arytmii z drogi odpływu jest jej objawowość i wpływ na funkcje skurczową lewej komory. Zabieg ablacji powinien być wykonywany przez doświadczonego operatora z użyciem systemu elektroanatomicznego 3D. Skuteczność zabiegu w dużej mierze zależy od dostępności miejsca występowania optymalnego sygnału.

Słowa kluczowe

idiopatyczne komorowe zaburzenia rytmu serca, droga odpływu prawej komory, droga odpływu lewej komory, ablacja RF

Abstract

Idiopathic ventricular arrhythmias occur in patients without organic heart disease and account for 10% of all ventricular rhythm disturbances. They originate mainly from the right and the left ventricular outflow tracts (RVOT and LVOT). These sites, being situated at the border of excitable myocardium, fibrous annuli and big vessels ostia, are particularly prone to arrhythmogenesis. The anatomy of RVOT and LVOT is very complex. Site of origin of the arrhythmia determines morphology of the QRS complex. Arrhythmias from outflow tract are caused by triggered activity dependent on late afterdepolarizations. The main indication for ablating arrhythmias that originate from the outflow tract is occurrence of related symptoms or compromised left ventricular contractile function. Ablation should be carried out by an experienced operator with the use of a 3D mapping system. The efficacy depends mainly on availability of the site with earliest local electrical activation.

Key words

idiopathic ventricular arrhythmia, right ventricular outflow tract, left ventricular outflow tract, ablation RF