Migotanie przedsionków – diagnostyka w urządzeniach wszczepialnych

Atrial fibrillation – diagnostic in implantable devices

Przemysław Mitkowski, Anna Łyskawa

Streszczenie

Około 20-30% udarów mózgu ma charakter kryptogenny. Migotanie przedsionków jest jednym z najważniej- szych czynników sprzyjających wystąpieniu udaru niedokrwiennego, zwiększając ponad czterokrotnie jego ryzyko. Nawet do 95% epizodów migotania przedsionków jest bezobjawowych. Na podstawie danych zgroma- dzonych w pamięci urządzeń wszczepialnych i rejestratorów zdarzeń bezobjawowe migotanie przedsionków można zdiagnozować u około 20% chorych. Według oceny ryzyka zakrzepowo-zatorowego chorzy tacy są kandydatami do leczenia przeciwkrzepliwego. Szczególne znaczenie mają rozwiązania pozwalające na rozpoznanie epizodów migotania przedsionków na podstawie zweryfikowanych algorytmów analizujących sygnał pochodzący ze standardowej elektrody komorowej.

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, udar mózgu, stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory, stymulacja resynchronizująca

Abstract

Approximately 20-30% of strokes are cryptogenic. Atrial fibrillation is one of the most important factor precipitating ischaemic stroke increasing its incidence by 4-fold. Even up to 95% of episodes of atrial fibrillation are asymptomatic. Based on the data stored in the memory of cardiac implantable electronic devices and loop recorders atrial fibrillation may be diagnosed in 20% of patients. In this group of patients assessment of thromboembolic risk may lead to introduction of anticoagulation therapy. Technical solutions, verified in clinical trials, which allows detection of atrial fibrillation by analysis of the intracardiac signals of standard ICD lead are of special importance.

Keywords

atrial fibrillation, stroke, pacemakers, implantable cardioverter-defibrillator, cardiac resynchronization therapy