Zastosowanie krioablacji balonowej u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków

Cryoballoon ablation in persistent atrial fibrillation

Marek Jastrzębski

Streszczenie

Technika krioablacji balonowej ujść żył płucnych została rozwinięta w odpowiedzi na niedoskonałości „klasycznej metody” leczenia migotania przedsionków tj. ablacji prądem RF gdzie szczelne linie wokół ujść żył płucnych wytwarza się punkt po punkcie. Bez wątpienia krioablacja balonowa spełniła pokładane w niej nadzieje. Świadczy o tym nie tylko gwałtowne jej rozprzestrzenianie się, jak również liczne publikacje naukowe wskazujące, że dysponujemy nową, ale już dojrzałą techniką, łatwą do opanowania, umożliwiającą przeprowadzenie zabiegu ablacji u chorych z przetrwałym AF w sposób bezpieczny, szybki i wg. standardowej metodyki. W tak patofizjologicznie skomplikowanej i polietiologicznej arytmii jaką jest przetrwałe migotanie przedsionków, skuteczność leczenia na poziome 60% wydaje się obecnie zadowalająca. W artykule omówiono wybrane aspekty techniczne zabiegu oraz literaturę dotyczącą zastosowania krioablacji balonowej w przetrwałym migotaniu przedsionków.

Słowa kluczowe

przetrwałe migotanie przedsionków, krioablacja balonowa

Abstract

Cryoballoon ablation of pulmonary veins was developed in response to the shortcomings of the ‘classic’ met­ hod of creating linear lesions around pulmonary veins in a point­by­point fashion with the use of radiofrequency current. Worldwide experience with cryoballoons, rapid rise in popularity and multitude of scientific publications can certify that this technique was warmly embraced by the EP community. Without doubt cryoballoon ablation is a way to a fast, safe and streamlined procedure with a repeatable results in persistent atrial fibrillation patients. In a disease with so diverse etiology and difficult substrate as in persistent atrial fibrillation ­ success rate of 60% seems acceptable. In the current paper selected technical aspect of the procedure and the literature pertinent to the ablation of persistent atrial fibrillation was discussed.

Kay words

persistent atrial fibrillation, cryoballoon ablation