Anty- i proarytmiczne działanie amiodaronu u pacjenta z kardiowerterem-defibrylatorem

Anti- and proarrhythmic effects of amiodarone in a patient with implantable cardioverter-defibrillator

Piotr Futyma1, Marcin Maciołek1, Tomasz Rzeszuto1, Katarzyna Jakubiec-Albert, Jerzy Kuźniar1, Marian Futyma, Piotr Kułakowski

Słowa kluczowe

ICD – wszczepialny kardiowerter-defibrylator, VT – częstoskurcz komorowy, VF – migotanie komór, TdP – Torsade de Pointes, QTc – skorygowany odstęp QT, proarytmia, amiodaron

Keywords

ICD – implantable cardioverter-defibrillator, VT – ventricular tachycardia, VF – ventricular fibrilla- tion, TdP – Torsade de Pointes, QTc – corrected QT interval, proarrhythmia, amiodarone