Podstawy farmakoekonomiki dla lekarzy praktyków

Principles of pharmacoeconomics for practising doctors

Michał M. Farkowski, Maciej Sterliński

Streszczenie

Konsekwencje analiz farmakoekonomicznych w postaci refundacji wybranych leków lub tworzenia nowych jed- norodnych grup pacjentów (JGP) dotykają bezpośrednio wszystkich aktywnych zawodowo lekarzy. Co więcej, prestiżowe czasopisma od czasu do czasu drukują analizy farmakoekonomiczne, wskazując na opłacalność no- wych terapii lub metod diagnostycznych, bez głębszego wnikania w ich wiarygodność lub poprawność meto- dyczną. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie podstaw farmakoekonomiki i głównych problemów zwią- zanych z interpretacją tych analiz. Do najważniejszych szczegółów, na które warto zwrócić uwagę, czytając ana- lizę farmakoekonomiczną, należą: sponsor analizy, sposób pozyskiwania danych dotyczących efektywności kli- nicznej oraz zgodność praktyki klinicznej opisanej w analizie z realiami leczenia w prawdziwym świecie.

Słowa kluczowe

farmakoekonomika, analiza koszt-efektywność, analiza koszt-użyteczność

Summary

All professionally active physicians notice consequences of pharmacoeconomical analyses: either as reimburse- ment decisions over new drugs or creation and development of new Disease-Related Groups (DRG). What is more, professional journals occasionally publish pharmacoeconomical analyses to underline cost-effectiveness of new therapies or diagnostic modalities without deeper understanding of credibility or methodological cor- rectness of those articles. The aim of this review was to present some basic principles of pharmacoeconomics and to highlight main issues concerning interpretation of those analyses. Among the most important details worth focusing on during reading of pharmacoeconomic analysis are: sponsorship, sources of clinical effective- ness data and compatibility of a clinical practice described in analysis and a real-life treatment.

Keywords

pharmacoeconomics, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis