Wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca certyfikowane dla środowiska elektromagnetycznego. Co warto wiedzieć, zanim skierujemy chorego na badanie MRI

Cardiac implantable electronic devices certified for electromagnetic environment – what one should know before MR scanning

Łukasz Hawryluk, Maciej Sterliński

Streszczenie

Wobec coraz większej dostępności magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI), rozszerzania się listy wska- zań do tego badania i korzyści, które z niego płyną, rośnie znaczenie wszczepialnych układów do elektroterapii serca certyfikowanych dla środowiska elektromagnetycznego (EM). Urządzenia te mimo swojego profilu bez- pieczeństwa mają jednak pewne ograniczenia, związane z MRI. W niniejszym artykule omówione zostały naj- ważniejsze aspekty biofizyczne MRI oraz obecny stan wiedzy i zasady dotyczące wykonywania takich badań u chorych z CIED dopuszczonymi do działania w środowisku EM.

Słowa kluczowe

rezonans magnetyczny, wszczepialne urządzenia do elektroterapii serca

Summary

As availability, indications and advantages of magnetic resonance imaging (MRI) increase, importance of car- diac implantable electronic devices (CIED) certified for electromagnetic environment (EM) should be empha- sized. Though those devices present with high safety profile, there are limitations that one should always con- sider when reffering patient for MRI. We present basic biophysics issues of MRI and up-to-date on reccomen- dations concerning MRI studies performance in subjects with CIED approved for EM environment.

Keywords

Nuclear magnetic resonance, cardiac implantable electronic devices