Automatyczna dynamiczna optymalizacja parametrów CRT

Automatic, dynamic optimization of crt parameters

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Stymulacja resynchronizująca jest skuteczną metodą poprawiającą rokowanie u chorych z niewydolnością ser- ca i wydłużonym czasem trwania zespołu QRS. Stymulacja przedsionkowo-lewokomorowa stanowi ciekawą alternatywę dla klasycznej stymulacji przedsionkowo-dwukomorowej u chorych z dobrym przewodzeniem przedsionkowo-komorowym. Unikanie stymulacji prawokomorowej powoduje lepszą sekwencję skurczu, wykorzystując zachowane przewodzenie przez prawą odnogę pęczka Hisa. Algorytm automatycznie dosto- sowujący parametry stymulacji do aktualnych warunków elektrofizjologicznych zwiększa efektywność terapii resynchronizującej, powodując zmniejszenie śmiertelności i/lub hospitalizacji z powodu pogorszenia wydol- ności serca oraz zmniejszenie ryzyka pojawienia się przetrwałego migotania przedsionków.

Słowa kluczowe

niewydolność serca, stymulacja resynchronizująca, AdaptiveCRT

Summary

Cardiac resynchronization therapy is effective and improves outcome in patients with heart failure and pro- longed QRS duration. Atrio-leftventricular pacing is an interesting option in comparison to classical atrio-biven- tricular pacing in patients with intact atrio-ventricular conduction. Avoiding of rightventricular pacing im- proves sequence of ventricular contraction using preserved right bundle branch conduction. Algorithm which automatically calculates optimal pacing settings for current electrophysiological status of the heart results in re- duction of mortality and/or heart failure hospitalization and also risk reduction of persistant AF outbreak.

Keywords

heart failure, cardiac resynchronization therapy, AdaptiveCRT.