Miejsce ILR w wytycznych ESC

Diagnostic role of implantable loop recorder

Tomasz Kryński, Piotr Kułakowski

Streszczenie

Wszczepialny rejestrator arytmii (ILR – ang. implantable loop recorder, wszczepialny rejestrator z pętlą pamię- ci) to niewielkie urządzenie implantowane podskórnie, które rejestruje rytm serca, zapisując wykryte zaburze- nia rytmu. Nie zarejestrowano dużej liczby powikłań związanych ze wszczepieniem urządzenia lub jego pra- cą. Czas pracy ILR przekracza 3 lata. Podstawowym wskazaniem do implantacji jest diagnostyka omdleń. ILR pozwala na ustalenie mechanizmu omdleń występujących na tyle rzadko, że nie ma możliwości rejestracji zda- rzeń za pomocą urządzeń zewnętrznych. Zarejestrowane EKG daje możliwość różnicowania pomiędzy zdarze- niami kardiologicznymi (objawowa bradykardia lub asystolia, pauzy o różnym mechanizmie, arytmie komoro- we lub nadkomorowe) a omdleniami w przebiegu innych chorób (np. napadów padaczkowych lub depresji). Wykazano, że korzystne jest wszczepianie ILR we wczesnej fazie diagnostyki omdleń, co znalazło odzwiercie- dlenie w wytycznych. Wczesna implantacja ILR wiąże się z koniecznością oceny wyjściowego ryzyka i wyło- nienia pacjentów, którzy wymagają pilnej hospitalizacji i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Aktualne wy- tyczne ESC dotyczące diagnostyki omdleń z 2009 r. określają wskazania i sytuacje kliniczne, w których przy- datne może być do wszczepienie ILR. ILR można wykorzystać do różnicowania kołatań serca, o objawowym charakterze, ale występujących rzadko – otrzymane zapisy pozwalają na różnicowanie tachykardii zatokowej i częstoskurczów komorowych i nadkomorowych. Do wskazań do implantacji ILR dołączyło monitorowanie rytmu serca u pacjentów przed i po leczeniu lub ablacji z powodu migotania przedsionków oraz ocena zagro- żeniem nagłym zgonem u osób obciążonych chorobami genetycznymi. Powyższe zastosowania nie zostały uję- te w wytycznych dotyczących tych zagadnień.

Słowa kluczowe

ILR (wszczepialny rejestrator arytmii), diagnostyka, omdlenia.    

Summary

Implantable loop recorder (ILR) is a small device, implanted subcutaneously, that analyzes cardiac rhythm and records heart rhythm disorders. No serious complications of implantation procedure have been reported. ILR is active for more than 3 years. The basic indication for ILR monitoring is diagnostic work-up of syncope. ILR is useful for registration of ECG during syncopal episodes that are rare and diagnosis with external devices is impossible. Analysis of recorded ECG can differentiate between cardiological syncopal events (bradycardia or asystole, pauses of different mechanisms, ventricular or supraventricular tachycardia) and other forms of tran- sient loss of consciousness such as epilepsy or depressive disorders. It has been shown that early implantation of ILR during diagnostic work-up of syncope is valuable; this indication has been incorporated into the guide- lines. The risk stratification to idenify patients with high risk of sudden cardiac death who need hospitalization and specific treatment should be performed prior to early implantation of ILR. Indications for ILR implantation are summarized in the 2009 ESC syncope guidelines. Additionally, ILR can be useful to diagnose symptomatic but rare palpitations. The recorded ECG tracings can differentiate sinus tachycardia from supra- or ventricular tachyarrhythmias. The additional indications for ILR monitoring include evaluation of cardiac rhythm before and after atrial fibrillation ablation and evaluation of sudden cardiac death risk in population of patients with inherited heart diseases. These two indications have not been incorporated into the guidelines.

Keywords

implantable loop recorder, diagnosis, syncope.