W warunkach praktyki codziennej, wszczepienie bezelektrodowego stymulatora Micra cechuje się wysokim odsetkiem skutecznej implantacji (99.6%) oraz niskim (1.51%) odsetkiem poważnych powikłań w ciągu 30 dni od implantacji. Dotyczy to zwłaszcza niskiej częstości wystąpienia wysięku do worka osierdziowego, dyslokacji urządzenia czy powikłań infekcyjnych, co potwierdza pozytywne wyniki obserwowane we wcześniejszym badaniu klinicznym.

Zamknięcie uszka lewego przedsionka zapinką WATCHMAN cechuje się wysokim odsetkiem udanych implantacji. Zapobieganie udarom z zastosowaniem tej metody wydaje się być bezpieczne i skuteczne, wobec redukcji częstość udaru niedokrwiennego do zaledwie 1,2%, pomimo że ponad 73% chorych miało przeciwwskazania i nie stosowało antykoagulacji.