Elektroterapia u chorych w wieku podeszłym

Electrotherapy in elderly patients

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Chorzy po 60. roku życia stanowią ponad 70% populacji z niewydolnością serca, jednak odsetek, jaki stanowi ta grupa wiekowa w dużych badaniach nad skutecznością leczenia przy użyciu ICD/CRT, nie przekracza zwykle 35%. Wydaje się, że chorzy w wieku podeszłym (powyżej 75. r.ż.) odnoszą mniejsze korzyści z terapii przy użyciu ICD ze względu na istotny udział innych niż nagły zgon sercowy, mechanizmów prowadzących do śmierci. Duże znaczenie dla podjęcia ostatecznej decyzji ma analiza występowania chorób współistniejących, zwłaszcza niewydolności nerek. W przeciwieństwie do terapii ICD leczenie przy użyciu stymulacji resynchronizującej wykazuje podobny, niezależny od wieku czy istnienia chorób towarzyszących, korzystny wpływ hemodynamiczny - mierzony zmniejszeniem objętości końcowoskurczowej i końcoworozkurczowej, zwiększeniem frakcji wyrzutowej czy poprawą w zakresie zaawansowania czynnościowego według NHYA. Choroby współistniejące mają jednak decydujący wpływ na rokowanie także w tej grupie chorych. Decyzje o zastosowaniu leczenia przy użyciu wszczepialnych urządzeń w grupie chorych w wieku podeszłym powinny być podejmowane indywidualnie, z uwzględnieniem ich stanu klinicznego.

Słowa kluczowe

niewydolność serca, podeszły wiek, ICD, CRT, choroby towarzyszące, śmiertelność.

Summary

More than 70% of patients with heart failure are 60 years or older but in majority of large randomized trials on beneficial effect of ICD/CRT therapy, this group is represented in less than 35% of subjects. It seems that in patients over 75 the beneficial effect of ICD therapy is less expressed because other than sudden cardiac mechanisms lead to death in this group. Very important is to take the final decision about device therapy after a detailed analysis of the presence of co-morbidities especially chronic kidney disease. On the contrary to ICD therapy CRT pacing results in similar hemodynamic response (decrease in end-systolic and end-diastolic volumes, improvement in NYHA class and EF) irrespective of age and presence of co-morbidities. Unfortunately comorbidities still highy influence the outcome. Final decisions related to device treatment should be taken on individual basis in elderly patients taking into consideration clinical status of them.

Keywords

heart failure, advanced age, ICD, CRT, co-morbidities, mortality.