Zasady recenzowania

Do oceny publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów. Za konflikt interesów rozumie się sytuację, w której między recenzentem a autorem istnieją bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednia współpraca naukowa.

Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji.

Nazwiska poszczególnych recenzentów nie są ujawniane; raz do roku czasopismo podaje na stronie internetowej listę nazwisk recenzentów współpracujących.