Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS u pacjenta po zawale serca – czy zawsze VT?

Wide QRS complex tachycardia in a patient after myocardial infarction: is it always ventricular tachycardia?

Roman Piotrowski, Agnieszka Sikorska, Małgorzata Soszyńska, Piotr Kułakowski