Czy elektrokardiogram w zaburzeniach komorowych rytmu z drogi odpływu może ułatwić i uściślić szczegółowe rozpoznanie?

Does the electrocardiogram of the outflow tract in ventricular arrhythmias help to clarify the specific diagnosis?

Krzysztof Krzyżanowski

Streszczenie

Arytmie komorowe z szeroko rozumianej drogi odpływu, w tym z drogi odpływu prawej komory, stanowią stosunkowo częsty problem kliniczny. Arytmia ta należy do grupy arytmii idiopatycznych o łagodnym przebiegu. Chorzy trafiający do pracowni elektroterapii serca w celu leczenia przy pomocy ablacji mają czę-sto postawione rozpoznanie arytmii komorowej z drogi odpływu prawej komory. Dokładna analiza elektrokardiogramu pokazuje jednak bardzo dużą różnorodność miejsc pochodzenia arytmii. Wstępna analiza elektrokardiogramu w zakresie odprowadzeń kończynowych i przedsercowych pozwala z dużym prawdopodobieństwem uściślić miejsce pochodzenia arytmii. 

Słowa kluczowe

arytmia komorowa, droga odpływu, elektrokardiogram

Summary

Ventricular arrhythmias in the broader outflow tract, including the right ventricular outflow tract, is a rela­tively common clinical problem. This arrhythmia belongs to the group of Idiopathic Ventricular Tachycardia. Patients undergoing treatment with ablation in the EP Laboratory often have an established diagnosis of ventricular arrhythmia from right ventricular outflow tract. A thorough analysis of the electrocardiogram shows, however, a wide variety of places of origin of arrhythmias. After a preliminary analysis of the electrocardiogram in the limb leads and the precordial leads, you are likely to clarify the origin of arrhythmias.

Keywords

ventricular arrhythmia, outflow tract, electrocardiogram