Nowe możliwości rejestracji krzywych EKG - zastosowanie w elektroterapii

New methods of ECG recordings – usefulness for electrotherapy

Przemysław Mitkowski

Streszczenie

Stały wzrost liczby wszczepianych urządzeń do elektroterapii powoduje, że prawdopodobieństwo rejestracji krzywej ekg u chorego po wszczepieniu stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora i układów do stymulacji resynchronizującej rośnie. Dziś wynosi 2,5-8%. Podstawowym narzędziem kontroli kardiologicznych urządzeń wszczepialnych są programatory. Niestety, ich dostępność w sytuacjach nagłych, w ramach pomocy doraźnej, jest utrudniona, dlatego podstawowym narzędziem diagnostycznym dla oceny pracy układu pozostaje w tych warunkach elektrokardiografia. Wiele dostępnych rejestratorów ekg ze względu na niską częstotliwość próbkowania nie jest w stanie dokonać prawidłowej detekcji impulsów stymulacji o czasie trwania poniżej 0,5 ms. Prawidłowa interpretacja zapisu ekg bez właściwie umiejscowionych znaczników jest bardzo trudna, a często niemożliwa. Obecnie dostępne aparaty pozwalają na detekcję impulsów ze stymulatora z częstotliwością próbkowania sięgającą 75 000 Hz, co pozwala na ich wiarygodne rozpoznanie. Systemy umożliwiają nawet rozpoznanie stymulacji dwukomorowej o krótkim czasie opóźnienia międzykomorowego (V-V delay). Czułość detekcji impulsów stymulacji przez rejestratory ekg z wysoką częstotliwością próbkowania, nawet w przypadku zakłóceń zapisu, jest wysoka i wynosi 87,8-100,0% (w zależności od warunków rejestracji). W przypadku rejestratorów klasycznych odsetek ten wynosi od 39,5 do 91,1%. Różnica ta jest szczególnie wyraźna w przypadku stymulacji resynchronizującej (91,4-100,0 vs 39,5-69,6%). Nowoczesne rejestratory ekg znacznie ułatwią interpretację zapisów ekg u chorych z wszczepionymi układami do elektroterapii serca. 

Summary

Implantation rate of Cardiac Implantable Electronic Devices (CIED) increases and causes the probability of ecg recording in patients with such devices become higher and currently reaches the rate 2.5-8% of all tracings. Device programmers are the main tool to control CIED. Unfortunately their availability in the Emergency Departments is limited, so ecg is still valuable tool to assess device performance in this condition. Number of still available ecg recorders due to low sampling frequency is unable to properly detect pacing spikes, which duration is below 0.5 ms. Proper interpretation of an ecg without properly placed spike markers is very difficult and sometimes impossible. Currently available ecg recorders have sampling frequency of 75 kHz to detect pacing spikes. These recorders allow even to separate biventricular spikes of short V-V delay. High frequency sampling increases sensitivity of spike detection which varies from 87.8 to 100.0% in various noise level conditions. In comparison sensitivity in conventional ecg recorders varies from 39.5 to 91.1%. The difference in sensitivity between high band and conventional recorders is striking in CRT pacing (91.4-100.0 vs 39.5-69.6%). Modern ecg recorders would make easier the analysis of ecg tracings in patients with CIED.