Terapia resynchronizująca w leczeniu chorych z niewydolnością serca w IV klasie NYHA. Czy można zastąpić lub opóźnić decyzję o transplantacji serca?

Grzegorz Warmiński, Andrzej Przybylski

Streszczenie

Dotychczas wykazano w badaniach klinicznych skuteczność terapii resynchronizującej (CRT) u pacjentów z NYHA III-IV-ambulatoryjnych, natomiast brak jest danych określających zalecenia do stosowania CRT u chorych w skrajnej niewydolności serca i/lub oczekujących na transplantację serca, ponieważ te grupy chorych były wykreślane z badań klinicznych dotyczą-cych CRT. Artykuł poniżej jest próbą odpowiedzi co w sytuacjach, które wykraczają poza ramy standardów, jak implantacja CRT u chorych w klasie IV NYHA. 

Słowa kluczowe

terapia resynchronizująca (CRT), transplantacja serca, niewydolność serca

Summary

Cardiac resynchronization therapy (CRT) has been shown to increase survival in patients with NYHA III and ambulatory IV heart failure in randomized trials, but there is no data about nonambulatory patients because this population has been excluded from most clinical trials studying the effects of CRT. Article presented below is an attempt to answer how we can face the situation that is beyond the standards as CRT implantation in NYHA class IV patients.

Keywords

Cardiac Resynchronization Therapy (CRT), heart transplantation, heart failure