Zaburzenia przewodnictwa śród- i międzyprzedsionkowego – znaczenie dla wyboru miejsca stałej stymulacji przedsionkowej

Krzysztof Krzyżanowski

Streszczenie

Zaburzenia przewodnictwa między i śródprzedsionkowego występują częściej u osób starszych, w szczególności z towarzyszącą organiczną choroba serca. Są związane z wyraźnie większym ryzykiem wystąpienia napadowych oraz przetrwałych postaci arytmii przedsionkowych, takich jak migotanie przedsionków oraz innych postaci tachyarytmii przedsionkowych. Mogą także ułatwiać powstawanie arytmii i przedłużać czas ich trwania. Tradycyjne miejsca stymulacji przedsionkowej, takie jak uszko prawego przedsionka, mogą nasilać powyższe zaburzenia. Alternatywne miejsca stymulacji przedsionkowej, w tym stymulacja dwuprzedsionkowa, mogą zapobiegać powstawaniu arytmii. 

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, system przewodzący przedsionków, alternatywne miejsca stymulacji przedsionkowej

Summary

Atrial conduction disorders are more frequent in elderly patients those with structural heart diseases. The resultant electrophysiological abnormalities are associated with a higher risk of paroxysmal or persistent atrial tachyarrhythmias, either atrial fibrillation or other forms of atrial tachycardias. Intra- and interatrial conduction abnormalities delays could promoting the initiation and perpetuation of reentrant circuits. Traditional atrial pacing site – appendage of right atrial may increase arrhythmias. Selective atrial pacing site – especially biatrial pacing is the better choice for preventing atrial tachyarrhythmias.

Keywords

atrial fibrillation, atrial conduction system, selective atrial pacing sites