Torakoskopowe podwiązanie uszka lewego przedsionka jako prewencja udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

Jacek Bednarek, Krzysztof Bartuś

Streszczenie

Poza istniejącymi systemami implantów wewnątrz uszek lewego przedsionka (PLAATO, Watchman, Amplatzer) od 2009 r. wdrożono tzw. torakoskopowe zamknięcie uszka lewego przedsionka metodą LARIAT. Analiza pierwszej około stu osobowej grupy pacjentów wykazała 96% pełną skuteczność zabiegu po jednym roku obserwacji. Metoda ta daje nadzieję na skuteczną prewencję udaru mózgowego u pacjentów z migotaniem przedsionków. 

Słowa kluczowe

uszko lewego przedsionka, migotanie przedsionków, torakoskopowe podwiązanie uszka lewego przedsionka

Summary

Outside existing implant systems inside left atrium appendage (PLAATO, Watchman, Amplatzer) since 2009 implemented the so-called thoracoscopic closure of the left atrial appendage using LARIAT system. Analy- Analysis of the first one hundred patients showed a group of 96% of the full effectiveness of the treatment after one year of follow-up. This method shows promise for an effective prevention against stroke in patients with atrial fibrillation.

Keywords

left atrial appendage, atrial fibrillation, toracoscopic left atrial appendage ligation