Zasadność stosowania kardiowerterów-defibrylatorów i stymulacji resynchronizującej - Raport ACCF/HRS/AHA/ASE/HFSA/SCAI/SCCT/SCMR 2013

Appropriateness of use ICD and CRT therapy - the Report of ACCF/HRS/AHA/ASE/HFSA/SCAI/SCCT/SCMR

Przemysław Mitkowski, Marek Zieliński

Streszczenie

W nowym dokumencie amerykańskich towarzystw naukowych, w tym American College of Cardiology Foundation, Heart Rhythm Association, American Heart Association, Heart Failure Society of America, przedstawiono 369 wybranych charakterystyk klinicznych pacjentów, u których rozważa się leczenie przy użyciu ICD i CRT. Poszczególnym charakterystykom klinicznym na podstawie dostępnych zaleceń, opublikowanych wyników badań i subiektywnej oceny ekspertów przypisano trzy stopnie odzwierciedlające możliwe korzyści wynikające z implantacji urządzeń - „zasadne”, „być może zasadne”, „rzadko zasadne”. Wskazano także pacjentów z grup ryzyka, u których terapia sprzętowa może odnieść korzyści, mimo że nie zostały one ujęte w obowiązujących zaleceniach. Do czynników ryzyka zgonu włączono także parametry kliniczne, które nie są obecne w zaleceniach: omdlenia (i inne objawy małego rzutu), nieutrwalone częstoskurcze komorowe, wynik badania elektrofizjologicznego, wykonanej rewaskularyzacji. Artykuł stanowi obszerny skrót wspomnianego dokumentu.

Słowa kluczowe

kardiowerter-defibrylator, stymulacja resynchronizująca, niewydolność serca

Summary

The new report of several American scientific societies including: American College of Cardiology Foundation, Heart Rhythm Association, American Heart Association, Heart Failure Society of America presents 369 selected clinical scenarios releated to patients who are consider as a candidate for implantation of ICD or CRT devices. All scenarios were scored on a scale 1-9 designate care that is „appropriate”, „may be appropriate” or is „rare appropriate”. Scoring proces was based on available guidelines, results of clinical trials and subjective assessment of expert panel. Also patients at risk in whom device implantation could be beneficial and who are not candidates for such therapy according to current guidelines were pointed out. As risk factors were also taken into consideration clinical parameters which are not used for current stratification: syncope and other signs of low cardiac output, non-sustained ventricular tachycardia, result of electrophysiological testing and revascularization procedures. Article is a summary of the mentioned report.