Wytyczne dla autorów

I. Informacje ogólne

 1. "W Dobrym Rytmie" zamieszcza prace poglądowe, doniesienia wstępne, opisy przypadków, analizy zapisu IEGM, komentarze do piśmiennictwa światowego a także sprawozdania ze zjazdów, recenzje książek i inne materiały. Artykuły odnoszą się do praktyki lekarskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę edukacyjną. Powinny one przekazywać czytelnikom aktualną, nowoczesną wiedzę medyczną opartą na Evidence Based Medicine. W przypadku wykorzystania w składanej pracy fragmentów innej publikacji (również tabel, zdjęć) Autor uzyskuje zgodę na przedruk autora/wydawnictwa pracy cytowanej. Wykorzystane w pracy zdjęcia/ryciny muszą być zaopatrzone w zgodę autora na ich użycie.
 2. "W Dobrym Rytmie" nie bierze odpowiedzialności za stwierdzenia, opinie oraz dane zawarte w tych pracach lub materiałach reklamowych.
 3. Przedstawienie do publikacji pracy opisującej doświadczenia na ludziach jest jednoznaczne z oświadczeniem autorów, że zastosowane postępowanie było zgodne z wymogami Deklaracji Helsińskiej (dotyczącej etyki lekarskiej, zabraniającej podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej). Autorzy opisów przypadków są zobowiązani do nieujawniania personaliów opisywanych pacjentów, a w przypadku fotografii zawsze należy uzyskać pisemną zgodę pacjenta na publikację jego wizerunku.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa bez porozumienia z Autorami. W przypadku dokonania przez Redakcję korekt istotnych merytorycznie Autor powinien zapoznać się z ostateczną wersją przeznaczoną do druku i ją zaakceptować.
 5. Nadsyłanie prac odbywa się drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez zdeponowanie artykułu na stronie internetowej 
 6. Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia). Poza wyjątkowymi sytuacjami nie należy używać skrótów w tytule pracy.
 7. Wyniki badań laboratoryjnych oraz odpowiednie normy i odchylenia standardowe powinny być wyrażone w jednostkach przyjętych przez Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI.
 8. Autorzy prac zamówionych przez Redakcję otrzymują wynagrodzenie.

II. Informacje szczegółowe

Struktura doniesienia wstępnego:

 1. Tytuł – w jęz. polskim oraz w języku angielskim 
 2. Streszczenie ustrukturyzowane – cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, min. 200 słów w jęz. polskim oraz min. 200 słów w jęz. angielskim
 3. Słowa kluczowe – w jęz. polskim i angielskim, łącznie do 10 wyrazów 
 4. Wprowadzenie
 5. Metody
 6. Wyniki
 7. Dyskusja 
 8. Podsumowanie/Wnioski
 9. Piśmiennictwo
 10. Nota biograficzna o autorze/autorach

Prace powinny być napisane po polsku. Prace są opiniowane przez recenzentów i kwalifikowane do druku przez Redakcję.

Objętość prac powinna mieścić się w przedziale 10-12 stron maszynopisu (łącznie z piśmiennictwem) pisanych czcionką nr 12 z podwójnym odstępem i marginesami 2,5 cm.

Struktura artykułu poglądowego:

 1. Tytuł – w jęz. polskim oraz w języku angielskim 
 2. Streszczenie ustrukturyzowane – cztery akapity z nagłówkami zapisanymi pogrubioną czcionką, min. 200 słów w jęz. polskim oraz min. 200 słów w jęz. angielskim
 3. Słowa kluczowe – w jęz. polskim i angielskim, łącznie do 10 wyrazów; 
 4. Wprowadzenie
 5. Rozdziały zatytułowane przez Autora
 6. Podsumowanie
 7. Piśmiennictwo

Prace powinny być napisane po polsku. Prace są opiniowane przez Radę Naukową i kwalifikowane do druku przez Redakcję.

Objętość prac powinna mieścić się w przedziale 10-12 stron maszynopisu (łącznie z piśmiennictwem) pisanych czcionką nr 12 z podwójnym odstępem i marginesami 2,5 cm.

Struktura opisu przypadku/analizy zapisu IEGM/komentarza do piśmiennictwa światowego:

 1. Tytuł – w jęz. polskim oraz w języku angielskim 
 2. Słowa kluczowe – w jęz. polskim i angielskim, łącznie do 10 wyrazów
 3. Wprowadzenie
 4. Rozdziały zatytułowane przez Autora
 5. Podsumowanie
 6. Piśmiennictwo

Prace powinny być napisane po polsku i/lub po angielsku. Prace są opiniowane przez Radę Naukową i kwalifikowane do druku przez Redakcję.

Objętość nie powinna przekraczać 5 stron, włącznie z piśmiennictwem, tabelami i rycinami, pisanych czcionką nr 12 z podwójnym odstępem i marginesami 2,5 cm.


Tytuł 
Powinien być zwięzły i dobrze oddawać jej tematykę.

Autor
Imiona, nazwiska i afiliacje wszystkich autorów oraz adres do korespondencji winny być kompletne, poprawne i aktualne. Autor, który wysyła pracę jest jednocześnie tym, do którego będzie kierowana cała korespondencja związana z publikacją pracy.
Ma on też obowiązek przekazywania pozostałym współautorom informacji o statusie pracy i ewentualnych zmianach.
Autor nadsyłający pracę jest zobowiązany uzyskać odpowiednią zgodę pozostałych współautorów.
Autorzy proszeni są o załączenie krótkiej noty biograficznej (ok. 50 słów). Jeśli artykuł ma więcej niż jednego autora, należy podać udział procentowy poszczególnych osób w powstaniu artykułu. Redakcja zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dotyczących szczegółowych danych osobowych autorów i recenzentów.
Autorzy mają obowiązek podania informacji, jaki rodzaj artykułu przesyłają do redakcji (oryginalny artykuł naukowy, artykuł poglądowy, opis przypadku, analiza zapisu IEGM).

Tabele
Powinny być numerowane kolejno cyframi arabskimi i załączone w osobnych plikach lub na końcu tekstu pracy po piśmiennictwie. Każda tabela powinna być opatrzona tytułem i odpowiednimi objaśnieniami.
Ryciny i fotografie prosimy numerować cyframi arabskimi i załączyć każdą w oddzielnym pliku. Do każdej ryciny (fotografii) należy wskazać jej usytuowanie w tekście pracy. Ryciny i fotografie powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: *.tif, *.jpg, *.gif; rozdzielczość co najmniej 300 dpi. Tytuły rycin (fotografii) należy zamieścić na końcu tekstu pracy po piśmiennictwie.

Piśmiennictwo 
Powinno zawierać wykaz wszystkich wymienionych w tekście źródeł bibliograficznych, według kolejności ukazywania się ich w pracy. Należy podać:

 1. kolejny numer pozycji
 2. nazwisko autora lub autorów i pierwsze litery imion; c) tytuł pracy, tytuł czasopisma z zastosowaniem obowiązujących skrótów rok, tom, stronę początkową i końcową
 3. dla osobnych pozycji książkowych tytuł oraz wydawcę, miejsce i rok wydania