Telemonitoring urządzeń wszczepialnych - aktualne doniesienia

Remote telemonitoring of cardiac devices - latest reports

Katarzyna Przybylska, Oskar Kowalski

Streszczenie

Liczba implantowanych kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz układów resynchronizujących z funkcją kardiowertera-defibrylatora (CRT-D) zwiększa się z roku na rok. Stanowi to olbrzymie wyzwanie dla ambulatoryjnego systemu kontroli pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi - i stąd coraz większe zainteresowanie telemonitoringiem (RM). Artykuł ten przedstawia aktualne doniesienia z tego obszaru. Przytoczone w nim są prace analizujące bezpieczeństwo telemonitoringu u pacjentów z implantowanym ICD (badanie ECOST) oraz kardiostymulatorem dwujamowym (badanie COMPAS). Na podstawie porównania częstości zgonów, niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz hospitalizacji w grupie pacjentów objętych kontrolą za pomocą telemonitoringu oraz w grupie kontrolowanej ambulatoryjnie stwierdzono, że RM jest co najmniej tak samo bezpieczny, jak konwencjonalna kontrola za pomocą programatora. Dotyczy to obserwacji długoterminowej (najkrótszy okres follow-up w cytowanych badaniach wynosił 15 miesięcy). Przedstawiono także ocenę czasu opóźnienia pomiędzy wystąpieniem zarejestrowanego w RM zdarzenia, takiego jak dysfunkcja urządzenia czy arytmia, a podjęciem działań medycznych (publikacja badania COMPAS oraz TRUST). Odwołano się także do analizowanej w badaniu TRUST niezawodności telemonitoringu i analizy skuteczności przesyłu transmisji. Oprócz prac dotyczących oceny bezpieczeństwa i skuteczności RM w ostatnim roku pojawiły się publikacje odnoszące się do zadowolenia pacjentów z tej formy opieki oraz analizy czasu potrzebnego na ocenę transmisji RM w porównaniu ze standardową opieką ambulatoryjną. Podsumowanie tych prac również znalazło się w poniższym artykule.

Słowa kluczowe

telemonitoring, kardiostymulator, kardiowerter-defibrylator

Summary

Every year more and more pacemakers, cardioverter-defibrillators (ICD) and cardiac resynchronization therapy with defibrillator function devices (CRT-D) are implanted. That makes enormous number of ambulatory controls of patients with implanted devices. Remote monitoring (RM) may be an alternative to traditional controls. Current results of trials concerning RM have been presented in this article. The safety of remote monitoring of patients with ICD was analyzed in ECOST study, with pacemakers - in COMPAS trial. Proportion of patients with RM experiencing death, cardiovascular adverse events and hospitalization was compared with control group (patients with ambulatory follow-ups). The results of these studies suggest that remote monitoring is at least as safe as ambulatory controls. In COMPAS and TRUST studies medical interventions delay was analyzed. Reliability of automatic remote monitoring was tested in the TRUST trial. Safety and effectiveness of RM are very important problems. However, patients satisfaction is also needed to be taken into consideration. Peterson et al report that most of patients are content with the remote follow-up. At last analysis of time spent per one RM transmission vs in-office control was presented in this article.

Keywords

remote monitoring, pacemaker, implantable cardioverter-defibrillator