Systemy typu single-shot w ablacji podłoża migotania przedsionków - na skróty do celu?

"Single-shot" devices and atrial fibrillation ablation - to the goal by short-cut?

Artur Fuglewicz

Streszczenie

Obserwowany wzrost liczebności populacji chorych z migotaniem przedsionków skłania do poszukiwania metod zwiększenia dostępności zabiegów ablacji pod-łoża anatomicznego i elektrofizjologicznego tej arytmii serca. Wstępne wyniki toczących się badań klinicznych (CABANA, EAST, CASTLE AF) zdają się potwierdzać rosnące znaczenie kliniczne leczenia inwazyjnego migotania przedsionków. Jednym z kierunków rozwoju metod ablacji było wyprodukowanie cewników umożliwiających jednoczesną aplikację energii na du-żym obszarze mięśnia przedsionka. Artykuł omawia przydatność kliniczną oraz ograniczenia anatomiczne i techniczne zastosowania zestawów do ablacji zwanych potocznie „single-shot devices”. 

Słowa kluczowe

ablacja, migotanie przedsionków, krioablacja, ablacyjne cewniki okrężne

Summary

The increasing population of patients with atrial fibrillation (AF) favours the approaches which improve the access to the procedures ablating structural substrates of arrhythmias. Preliminary results of ongoing clinical trials (CABANA, EAST, CASTLE AF) are presumed to confirm a growing significance of AF invasive treatment. Among recently developed devices for AF ablation, there are catheters which provide ablative energy simultaneously to the broad area of atrial muscle. The article summarizes a clinical applicability and discusses anatomical and technical limitations of these so-called ‘single-shot devices’ applied for AF ablation.

Keywords

ablation, atrial fibrillation, cryoablation, ablation circular cathethers