Lesser is Much sometimes...

Lesser is Much sometimes...

Maciej Sterliński, Michał M. Farkowski

Streszczenie

W niniejszym komentarzu omówione zostały najważniejsze wnioski płynące z badania LESSER-EARTH, dotyczącego wieloośrodkowej randomizowanej oceny efektu terapii resynchronizującej u chorych z objawami niewydolności serca, uszkodzeniem lewej komory oraz czasem trwania zespołu QRS < 120 ms. Wyniki badania, wykazujące brak korzyści z zastosowania CRT, są jednym z dowodów klinicznych ujętych w negatywnej rekomendacji dla terapii resynchronizującej w tej grupie chorych, wprowadzonej przez tegoroczne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Summary

Authors shortly present and comment results and conclusions arising from a multicenter randomized LESSER-EARTH trial on cardiac resynchronization therapy (CRT) in heart failure patients with QRS < 120. The study, showing lack of benefit from CRT in studied population, became one of the clinical evidences for the negative 2013 European Society of Cardiology recommendation for cardiac resynchronization therapy in the "narrow QRS" heart failure patients.