Współczesne możliwości zastosowania technik hybrydowych u chorych leczonych przy pomocy wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca

Maciej Sterliński, Paweł Syska, Aleksander Maciąg

Streszczenie

Techniki hybrydowe (TH), stosowane w zabiegowym leczeniu chorób serca i naczyń łączą w sobie elementy kardiochirurgii, kardiologii interwencyjnej i elektroterapii. W celu optymalnego wykorzystania ich moż-liwości w nowoczesnych ośrodkach kardiologicznych powstają odrębne operacyjne sale hybrydowe będące połączeniem standardu bloku operacyjnego z radiologiczną salą zabiegową ze stacjonarnym ramieniem fluoroskopowym. Na tle zarysu wykorzystania TH w medycynie i kardiologii, przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze wszczepialnymi urzą-dzeniami do elektroterapii serca, w których wykorzystanie TH jest wymagane lub może być konieczne ze względów bezpieczeństwa chorych. Omówiono wskazania i zagadnienia związane z przezskórną ekstrakcją elektrod, techniki epikardialnego dostępu w celu wszczepienia elektrod lewokomorowych w terapii resynchronizującej (CRT), zaawansowane techniki endokardialne w CRT, takie jak transseptalne i transapikalne wszczepienia elektrod do lewej komory, a tak-że połączenie CRT z przezskórną korekcją nietykalności mitralnej. Chociaż wykorzystanie TH u chorych leczonych przy pomocy CIEDs dotyczy zdecydowanej mniejszości chorych, dziedzina ta będzie się z pewno-ścią rozwijać, ze względu na wzrastającą liczbę osób ze wszczepionymi urządzeniami oraz poszukiwania nowych metod mogących mieć wpływ na rokowanie i jakość życia chorych. 

Summary

Cardiosurgery, invasive cardiology, cardiac rhythm management and electrophysiology techniques are being used for hybrid approach (HA) for selected procedures in modern cardiology. Hybrid operating theaters, consisting of surgical and radiology standards features, have been introduced recently in modern referential sites. The short background and the use of HA for cardiac implantable electrotherapy devices patients is shortly discussed, including percutaneous lead extraction, advanced epicardial and endocardial left ventricular leads placement and invasive mitral valve insufficiency management in cardiac resynchronization patients. Though HA may be applied in minority of CIED’s patients, its use may continuously rise to improve their outcome and quality of life.