Lokalizacja szlaków dodatkowych na podstawie 12-odprowadzeniowego EKG

Localisation of accessory pathways by the 12-lead electrocardiogram

Marcin Dzidowski, Artur Fuglewicz

Streszczenie

Lokalizacja szlaków dodatkowych przed procedurą ablacji RF może przyczynić się do zaplanowania strategii ablacji, w tym w szczególności wyboru dojścia żylnego, przezprzegrodowego lub wstecznego tętniczego, jak również wyboru odpowiednich cewników i koszulek. Wiele kryteriów zostało zaproponowanych dla odpowiedniej lokalizacji drogi dodatkowej dla 12-odprowadzeniowego EKG w zespole Wolfa-Parkinsona-Whitea. Ten krótki artykuł podsumowuje aktualną wiedzę na ten temat oraz prezentuje najważniejsze algorytmy dla lokalizacji dodatkowych szlaków przewodzenia w oparciu o morfologię 12-odprowadzeniowego EKG, omawiając zarówno ich dokładność, jak i ograniczenia.

Słowa kluczowe

zespół WPW, preekscytacja, ablacja

Summary

Prediction of accessory pathway location before radiofrequency ablation may help to prepare ablation strategy, including in particular choice of a venous, transseptal or arterial retrograde approach as well as appropriate catheters and sheaths. Many criteria have been proposed to localize accessory pathways from 12-lead ECG in the Wolf-Parkinson-White syndrome. This brief review paper summarizes the current knowledge on this topic and presents the most important 12-lead ECG based algorithm, discussing also its accuracy and limitations.

Keywords

WPW syndrome, preexcitation, ablation