Nieuzasadniona interwencja ICD, czyli i co dalej z tego wyniknęło?

Unjustified ICD intervention, or what good has come of it?

Rafał Baranowski, Magdalena Madej, Marzena Włodarczyk, Joanna Gwilkowska

Słowa kluczowe

migotanie przedsionków, kardiowerter - defibrylator (ICD), działanie proarytmiczne.

Keywords

Atrial fibrillation, implantable cardioverter defibrillator (ICD), proarrhythmia.