Alternatywa w przypadku obustronnej infekcji loży i obecności przetrwałej żyły głównej górnej lewej (lub zaburzenia spływu żylnego) u pacjenta stymulatorozależnego – nowe możliwości terapeutyczne

New alternative approach in case of pacemaker-dependent patient with bilateral pocket infection and persistent superior vena cava (or venous drainage abnormality)

Piotr Szafarz, Janusz Romanek, Marcin Chlebuś, Andrzej Przybylski

Streszczenie

W pracy przedstawiono przypadek stymulatorozależnego chorego z anomalią spływu żylnego z górnej połowy ciała, który ucierpiał z powodu obustronnej infekcji loży kieszonki kardiostymulatora. Ta trudna sytuacja uniemożliwiła reimplantację rozrusznika w okolicy podobojczykowej i wymusiła poszukiwanie alternatywnego dostępu do prawej komory celem uzyskania skutecznej stymulacji. Przypadek opisuje nowe możliwości w elektroterapii jakie daje nam rozwój technologiczny i miniaturyzacja urządzeń medycznych.

Słowa kluczowe

stymulacja serca, infekcja loży, stymulatorozależność, stymulacja bezelektrodowa

Abstract

This paper describes the case of pacemaker-depandent male patient with upper body venous dreinage anomaly, who suffered from bilateral pocket infection. This difficult situation made it impossible to implant the device in the subclavian region and forced us to search for an alternative access for right ventricular pacing. Presented case describes new possibilities in electrotherapy which are provided by technological development and miniaturization of medical devieces.

Key words

cardiac pacing, pocket infection, pacemaker-dependency, leadless pacing