Bezelektrodowy rozrusznik serca – niezwykły stymulator do szczególnych zadań

Transcatheter pacing system – unusual ipg for specific reasons

Krzysztof Kaczmarek, Paweł Ptaszyński, Iwona Cygankiewicz, Piotr Jakubowski, Jerzy Krzysztof Wranicz

Streszczenie

Przedstawiono przypadek 30-letniego chorego z wielopoziomowymi zaburzeniami przewodzenia, w tym całkowitym blokiem przedsionkowo-komorowym, w przebiegu sarkoidozy z zajęciem serca. U pacjenta wdrożono leczenie immunosupresyjne, na którym zaburzenia przewodzenia uległy istotnej regresji. Biorąc pod uwagę charakterystyczne dla choroby podstawowej nawroty zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego zadecydowano o wszczepieniu choremu kardiostymulatora bezelektrodowego, jako układu zabezpieczającego. Implantacja oraz okres pozabiegowy przebiegły bez powikłań.

Słowa kluczowe

sarkoidoza, leczenie immunosupresyjne, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, kardiostymulator bezelektrodowy

Abstract

We present a 30-year-old male with complex atrio-ventricular conduction abnormalities, including complete heart block, due to cardiac sarcoidosis. The conduction problems improved on immunosupresive therapy, never theless, having in mind a recurring character of bradyarrhythmias in sarcoidosis we decided to implant a leadless pacemaker as a protection. The procedure was successful with no complication and further follow-up was uneventful.

Key words

sarcoidosis, immunosupresive therapy, atrio-ventricular conduction abnormalities, leadless pacemaker