Fragmentacja zespołu QRS – ważny parametr o znaczeniu prognostycznym?

Fragmented QRS complex – an important prognostic risk factor?

Anna Kucharz, Piotr Kułakowski

Streszczenie

Fragmentacja zespołu QRS (fQRS) jest spowodowana obecnością blizn i stref zwolnionego, niehomogennego przewodzenia impulsów w mięśniu serca. Są to miejsca, gdzie może powstać groźna arytmia komorowa. Stąd też zainteresowanie fQRS jako nieinwazyjnym markerem zagrożenia nagłym zgonem sercowym. Niniejszy artykuł podsumowuje aktualny stan wiedzy na ten temat.

Słowa kluczowe

fragmentacja zespołu QRS, nagły zgon sercowy, czynnik prognostyczny

Abstract

Fragmentation of the QRS complex is caused by the presence of myocardial scarring and prolonged, non-homogenous conduction. These areas are the source of dangerous ventricular arrhythmias. The potential role of fragmented QRS as a non-invasive marker of increased risk of sudden cardiac death is under investigation. The present article summarises the current knowledge on this topic.

Key words

fragmented QRS complex, sudden cardiac death, prognostic factor