Historia naturalna idiopatycznych komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci

Natural history of idiopathic ventricular arrhythmias in children

Anna Turska-Kmieć

Streszczenie

Idiopatyczna arytmia komorowa u dzieci zwykle ma łagodny charakter. Rozpoznanie arytmii jest najczęściej przypadkowe – u około 20% niemowląt, w wieku szkolnym 10%, u nastolatków 20-30%. W naturalnej historii całkowite lub częściowe ustąpienie arytmii, samoistnie lub w następstwie leczenia, opisywano u około 23% dzieci z pojedynczymi pobudzeniami dodatkowymi, 28% z parami oraz 65% z częstoskurczem komorowym. Arytmia częściej ustępuje u niemowląt niż u starszych dzieci, częściej, gdy ma morfologię bloku prawej odnogi pęczka Hisa niż odnogi lewej. Idiopatyczny częstoskurcz komorowy lub liczne pobudzenia dodatkowe komorowe u małego odsetka pacjentów pediatrycznych prowadzą do zaburzeń funkcji komór, ale czynniki ryzyka u dzieci nie są ustalone. Ablacja jest zalecana u dzieci z komorową dysfunkcją lub zaburzeniami hemodynamicznymi związanymi z arytmią komorową, jako pierwotna terapia albo u pacjentów z arytmią oporną na leki antyarytmiczne.

Słowa kluczowe

idiopatyczna arytmia komorowa, dzieci, historia naturalna

Abstract

Idiopathic ventricular arrhythmia in children is usually benign. Ventricular ectopy in children usually is an incidental finding. Prevalence varies with age: neonates nearly 20%, school age 10%, teenagers 20-30%. During natural history total or partial disappearance of idiopathic ventricular ectopy, spontaneously or after treatment was described in about 23% children with premature ventricular beats, 28% with pairs and 65% with ventricular tachycardia. Arrhythmia more often resolves in infants than in older children, more often in arrhythmia with right than left bundle branch block morphology. Idiopathic ventricular tachycardia or frequent ventricular ectopic beats may in small percentage of pediatric patients lead to ventricular dysfunction, but risk factors of this arrhythmic cardiomyopathy in children are not established. Catheter ablation is recommended in children with ventricular dysfunction or hemodynamic compromise presumed to be due to ventricular arrhythmia, as primary therapy or in patients with arrhythmia not controlled medically

Key words

idiopathic ventricular arrhythmia, children, natural history