Inwazyjne leczenie tachykardiomiopatii

Invasive treatment of tachycardiomyopathy

Janusz Romanek, Danuta Mazur, Piotr Szafarz

Słowa kluczowe

tachykardiomiopatia, badanie elektrofizjologiczne, przezcewnikowa ablacja prądem o częstotliwości radiowej, częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo-komorowym (AVNRT), ortodromowy częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy (oAVRT)

Key words

tachycardiomyopathy, electrophysiological study, radio-frequency catheter ablation, atrioventricular node reentry tachycardia (AVNRT), orthodromic atrioventricular reciprocating tachycardia (oAVRT)