Jak poprawić skuteczność zabiegów ablacji migotania przedsionków?

How to improve atrial fibrillation ablation outcome?

Artur Fuglewicz

Streszczenie

Migotanie przedsionków wiąże się z pogorszeniem jakości życia, zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, wystąpienia udaru mózgu i innych powikłań zatorowo-zakrzepowych, a także istotnym wzrostem śmiertelności w tej populacji pacjentów. Leczenie inwazyjne jest skuteczniejsze od innych metod. Stały wzrost populacji chorych z migotaniem przedsionków i rosnąca świadomość wszystkich powyższych faktów wśród lekarzy i pacjentów skłania do poszukiwania coraz bardziej efektywnych, a jednocześnie bezpiecznych sposobów leczenia. Artykuł jest podsumowaniem zagadnień, które należy wziąć pod uwagę w rozważaniach, co możemy zrobić, aby lepiej i bezpieczniej wykonywać zabiegi ablacji podłoża migotania przedsionków.

Słowa kluczowe

igotanie przedsionków, ablacja, nowe technologie

Abstract

Atrial fibrillation is associated with a quality of life deterioration, increased risk of hospitalization, stroke and other thromboembolic complications, as well as a significant increase in mortality in this patient group. Invasive treatment is more effective than other’s. The continued growth of population with the atrial fibrillation, and the growing awareness of all these facts among both, physicians and patients, are drivers for searching more effective and safe ways of treatment. This article summarizes issues that have to be taken into consideration when discussing how can we better and safer perform ablation of atrial fibrillation substrats.

Key words

atrial fibrillation, ablation, new technologies